UCHWAŁA NR XVI/94/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 13 lutego

 

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrza Nowego.

 

 

         Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.[1]) oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się, że Pan Stanisław Butyński Burmistrz gminy Nowe spełnił niezbędne warunki przewidziane ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 r. w pełnej wysokości.

 

§ 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Burmistrza Nowego za 2007 r. obliczone jako 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego wynosi kwotę 8.534,34 zł brutto.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                  mgr Marek Słomiński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802, Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 1999, poz. 1939, Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 34, poz. 243, Nr 104, poz. 708 i 711.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/94/2008 z dnia 13 lutego w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrza Nowego.

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidziane ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) jest przez samą ustawę nazywane wynagrodzeniem i traktowane jako wynagrodzenie za pracę.

Chociaż pracownik samorządowy po spełnieniu określonych ustawą przesłanek automatycznie nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego jednak niezbędne jest aby pracodawca stwierdził, że w konkretnym przypadku pracownik nabył prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości albo w części i że nie zachodzą okoliczności pozbawiające pracownika do otrzymania wynagrodzenia. Konieczne jest też obliczenie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego obliczonego jako 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w czasie roku kalendarzowego.

Są to więc czynności zmierzające w istocie do ustalenia wynagrodzenia pracownika samorządowego, które

w przypadku Burmistrza zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) zastrzeżone są dla Rady Gminy.

 

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                  mgr Marek Słomiński