UCHWAŁA Nr XVI/90/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 13 lutego 2008

 

w sprawie: zamiaru likwidacji Punktu filialnego w Pastwiskach.

 

 

Na podstawie art. art. 59 ust. 1,2 w związku z art. 5c, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) oraz art.18 pkt 9 lit. h,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm[2] ), uchwala się, co następuje:

 

   § 1. 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2008 roku dokonać likwidacji Punktu filialnego w Pastwiskach Szkoły Podstawowej w Trylu.

 2. W przypadku likwidacji, o której mowa w ust. 1, uczniowie zlikwidowanej szkoły będą kontynuować naukę

w Szkole Podstawowej w Trylu .

 

   § 2. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy do poinformowania o zamiarze likwidacji Szkoły:

          1) rodziców uczniów tej Szkoły,

          2) Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz wystąpienia do tegoż o wydanie w  tej sprawie

              pozytywnej opinii.

 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                       mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, Dz. U.            z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292.

[1] Dz. U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Dz. U z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do   Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/90/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji Punktu filialnego w Pastwiskach.

 

 

    Konsekwencja zapisu art. 59 ust. ustawy  o systemie oświaty zobowiązuje, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły   podjęciu   uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły, w której zobowiązuje się Burmistrza Gminy do powiadomienia rodziców uczniów uczęszczających do szkoły oraz właściwego kuratora oświaty.

     W 2002 roku w  ramach organizacji sieci szkół w gminie podjęto uchwałę o  zmianie struktury organizacyjnej  Szkoły Podstawowej w Pastwiskach.

     Przeprowadzone  rozmowy z gronem  pedagogicznym, rodzicami dzieci uczących się w szkole, społecznością sołectwa oraz  Radą Sołecką,  nie uzyskały  akceptacji co do  całkowitej likwidacją szkoły oraz nie przekonano społeczeństwa do programu „ Mała Szkoła” prowadzona  przez stowarzyszenie.

    Wówczas mając na uwadze dobro najmłodszych dzieci Zarząd Gminy zaproponował zgodnie z art. 61, ust.

2 ustawy o systemie oświaty z dniem  1 września 2002 roku  przekształcić Szkołę Podstawową w Pastwiskach

o strukturze organizacyjnej I – VI w szkołę  filialną  Szkoły Podstawowej w Trylu o organizacji   klas I – III

z  oddziałem „O”.

   Planowanym efektem relatywnej sieci szkół w gminie jest m.in. koncentracja bazy dydaktycznej, zwiększenie liczebności uczniów w oddziale, odejście od nauczania w klasach łączonych na poziomie klas I –VI. 

   Subwencja oświatowa została skonstruowana restrykcyjnie w stosunku do placówek o bardzo małej liczbie uczniów na oddział . Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole  filialnej w Pastwiskach jest bardzo wysoki

( Załącznik 4).

   W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny spadek liczby uczniów. Prognozy demograficzne uzyskane

z urzędu gminy pokazują niski wskaźnik urodzeń, który utrzymuje się na tym samym poziomie (załącznik nr 1). Przy tak małej liczbie uczniów, bardzo trudno jest przygotować organizację roku szkolnego, zapewnić nauczanie języków obcych. Z dniem ostatniego listopada nauczyciel uczący w szkole  złożył rezygnację. W związku

z brakiem nauczyciela, tymczasowo utworzono jeden oddział obejmujący uczniów klas I –III oraz dzieci

z oddziału „O”. Takie nauczanie nie jest możliwe w całym roku szkolnym.

   Dogłębne analizy liczby uczniów, obsady kadrowej, kosztów utrzymania, doprowadziły do jednoznacznych wniosków i rozstrzygnięć. Z dniem 31 sierpnia zamknąć Szkołę  Finalny Pastwiska.   

   Od 1 września 2008 roku uczniowie z obwodu tej szkoły uczęszczać będą do Szkoły Podstawowej w Trylu. Dzieciom  zapewniamy warunki realizacji obowiązku szkolnego takie same bądź podobne do dotychczasowych jak również dowóz i opiekę.

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                         mgr Marek Słomiński