UCHWAŁA  Nr XVI/85/2008  

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 13 lutego 2008 roku

 

 

w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na  2008 rok.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (  Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.[1]), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na  2008 rok stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej 

w Urzędzie Gminy Nowe.

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały  ogłoszone w Dz. U. z 2007 roku Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238.

 

 

UZASADNIENIE

 

 do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/85/2008 z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych  na rok 2008.

 

   Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych  odgrywają samorządy gminne, które na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku                                 o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są odpowiedzialne  za rozwiązywanie problemów alkoholowych  w społeczeństwie lokalnym. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, prowadzenie działań związanych z profilaktyką                  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu   należy do zadań własnych Gminy.

  Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki                               i rozwiązywania problemów alkoholowych , który corocznie uchwala Rada Miasta.

  Dokumentami stanowiącymi podstawę przy opracowaniu gminnego programu były: 

ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1236) Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustawa                        o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku ( Dz. U. z 2003 roku Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.), ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku ( Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493)

 

 

 

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński

 

 

 

                                                                         

                                                                                     Załącznik do Uchwały Nr XVI/86/2008

                                                                                             Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                             z dnia 13 lutego 2008 roku

 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Rozdział I

1. Wprowadzenie

  Rozwiązywanie problemów alkoholowych, w świetle nowoczesnego podejścia do problematyki alkoholowej, oznacza zarówno podejmowanie tych działań, które są ukierunkowane na grupy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, jak również i tych, które zmierzają do zmniejszenia rozmiarów i dotkliwości problemów, jakie niesie za sobą nadużywanie  alkoholu.

   „Nadużywanie alkoholu” to nie tylko nadmierne picie, ale także picie w niewłaściwych okolicznościach. Szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują w bardzo różnych obszarach. Wymienić tu należy przede wszystkim:

- szkody występujące u osób pijących (np. degradacja zdrowia fizycznego, życia emocjonalnego i społecznego funkcjonowania);

- szkody występujące u członków rodzin alkoholowych (np. zaburzenia emocjonalne, schorzenia psychosomatyczne);

- alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy (np. absencja, wypadki, obniżenie wydajności pracy);

- naruszenie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe (np. przestępczość przemoc w rodzinach alkoholowych, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości);

- naruszenie prawa związane z obrotem alkoholem (np. sprzedaż alkoholu osobom nieletnim);

- niekorzystne społecznie zmiany w strukturze picia napojów alkoholowych (np. spadek wieku inicjacji alkoholowej, wzrost spożycia alkoholu przez młodzież i dzieci).

  Jak wynika z powyższego, problem osób nadużywających alkoholu to nie tylko zjawisko ograniczone do danej jednostki. To także zjawisko, które z jednej strony pociąga za sobą konieczność podnoszenia przez społeczeństwo ogromnych kosztów ekonomicznych, np.  w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, kosztów wypadków drogowych. Z drugiej strony stwarza ogromne niebezpieczeństwo skażenia społecznego i popularyzacji negatywnych wzorców. Dlatego coraz większą rolę w myśleniu o uzależnieniu odgrywa konieczność intensyfikacji działań prewencyjnych, profilaktycznych.

     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia zadania własne gminy, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obejmują one w szczególności:  działania wychowawcze i informacyjne,  pomocowe wobec osób uzależnionych i ich rodzin,  zapewnienie ochrony i wsparcia ofiarom przemocy domowej, rehabilitację i reintegrację zawodową uzależnionych i bezrobotnych  a także szeroko pojętą profilaktykę.

   Jak widać problem alkoholizmu jest bardzo szeroki i złożony. Lokalny program stara się w miarę możliwości i posiadanych środków poszczególne problemy rozwiązywać.   

   Niniejszy Program korzysta z wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  opiera się na Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podjęcie tych działań jest wynikiem woli samorządu, odpowiedzialnego za zdrowie mieszkańców, ład i porządek publiczny.

   Środki finansowe, przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat wnoszonych przez podmioty ubiegające się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, jako że Ustawodawca określił, iż mogą być one wykorzystane wyłącznie na realizację zadań gminnego programu profilaktyki.

Za prawidłową realizację zadań w gminie odpowiada wyznaczona przez Burmistrza:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Rozdział  II

2. Diagnoza stanu problemów alkoholowych w gminie Nowe.

Diagnozę lokalnych problemów alkoholowych opracowano na podstawie danych statystycznych zgromadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instytucje współpracujące w ramach systemu wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin czyli:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem,

- Posterunek Policji w Nowem,

- Poradnia uzależnień w Świeciu i Grudziądzu,

- Placówki Oświatowe w Gminie Nowe.

 2.1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem udziela rocznie pomocy finansowej i rzeczowej kilkuset osobom z terenu Gminy Nowe. Są to gównie rodziny osób pozostających bez pracy, bądź otrzymujących wynagrodzenie nie wystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych wszystkim członkom swojej rodziny.  

Ilość środowisk, którym MGOPS w Nowem  udzielił pomocy w różnej postaci.

Rok

Ogólna liczba środowisk

Liczba osób w rodzinie

2000

622

2050

2001

559

2078

2002

600

2233

2003

647

2431

2004

624

2370

2005

621

2286

2006

600

2162

2007

572

1961

   

Liczba środowisk, którym MGOPS w Nowem udzielił pomocy w różnej postaci w tym liczba środowisk na wsi .

Rok

Ogólna liczba środowisk

w tym na wsi

2000

622

290

2001

559

295

2002

600

322

2003

647

344

2004

624

324

2005

621

300

2006

600

283

2007

572

260

 

MGOPS udziela pomocy w formie zasiłków stałych , okresowych, celowych, pomoc  w naturze (obiady, żywność), usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczenia rodzinne (zasiłki wraz

z dodatkami, zaliczki alimentacyjne), wypłata dodatków mieszkaniowych.

2.2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi rejestr osób zgłoszonych jako nadużywające alkoholu.

ROKU

Postanowień sądu

Interwencji

Skierowanych na leczenie

2001

29

27

29

2002

28

29

28

2003

29

25

29

2004

25

32

25

2005

47

52

47

2006

13

55

60

2007

11

16

22

 

   W 2007 roku po rozmowach indywidualnych z osobami z problemem alkoholowym oraz ich rodzinami 5 osób dobrowolnie podjęło leczenie na oddziale zamkniętym, 8 osób w poradni leczenia uzależnień.

 2.3. Osoby będące pod wpływem alkoholu często miewają konflikt                         z prawem. Posterunek Policji w Nowem udostępnił następujące dane dotyczące ilości interwencji.

Lp.

Wykonywane czynności przez posterunek Policji w Nowem

Liczba zdarzeń

1

Ogółem przeprowadzonych interwencji

1017

2

Interwencje domowe

252

3

Sporządzone „ Niebieskie karty”

80

4

Osoby umieszczone w izbie wytrzeźwień

111

5

Wszczęte postępowania z art. 207 §1 Kodeksu karnego w oparciu                    o „Niebieską kartę”

11

6

Wnioski skierowane do Gminnej Komisji Przeciwdziałania Uzależnieniom.

38

7

Wykroczenia popełnione przez osoby pod wpływem alkoholu, gdzie sporządzono wnioski o ukaranie.

57

8

Nałożone mandaty karne za wykroczenia:

- z art. 43 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

- inne wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu w tym art. 51 §2 Kodeksu wykroczeń, art. 140 Kodeksu wykroczeń.

 

197

 

96

9

Zatrzymani nietrzeźwi kierujący rowerem.

52

10

Zatrzymani kierujący pojazdem mechanicznym.

28

  

2.4. System poradnictwa i pomocy w Gminie Nowe

2.4.1. Obecnie mieszkańcy gminy korzystają z leczenia w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo  i Psychicznie Chorych w Świeciu, oddział leczenia uzależnień. Podstawą działalności tego szpitala jest umowa na świadczenia z  NFZ.

2.4.2. Poradnie leczenia uzależnień w Świeciu i Grudziądzu przyjmują pacjentów codziennie, nie jest wymagane się skierowania.

Zainteresowanie tą forma terapii w systemie otwartym nadal jest znaczne. Największym problemem są dojazdy, brak autobusów bezpośrednich do Świecia oraz znaczne koszty finansowe. W większości przypadków jeżeli osoba korzysta z MGOPS to GKRPA refunduje koszty przejazdu.

Już od czterech lat w naszej gminie przyjmuje psycholog, szczególnie dla uzależnionych i ich rodzin a także innych skierowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2.4.3.  Zatrudniony w ramach umowy zlecenia  psycholog pomaga prowadząc rozmowy  z uczniami, terapie indywidualne lub rodzinne, rozwiązując problemy uzależnienia, przemocy zgłaszane przez dzieci czy kłopoty wychowawczo – szkolne. Bardzo ważnym elementem tych spotkań jest wsparcie emocjonalne jakie otrzymują dzieci ze strony psychologa a także wskazówki dydaktyczne dla rodziców i nauczycieli.

 Nauczyciele posiadający kwalifikacje do socjoterapii prowadzą w gimnazjum zajęcia    i warsztaty ucząc metod relaksacji. W szkole podstawowej prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne.

Przeszkolono Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem   w zakresie uzależnień.

Od października do grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w ramach programu „Zero tolerancji” przyjmowali - psycholog i pedagog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.

2.4.4. Gmina od lat prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną. Zajęcia prowadzone są przez opiekunów świetlicy, psychologa. Uczestnicy zajęć biorą udział w zabawach edukacyjnych, zajęciach plastycznych, muzycznych, sportowych. Uczą się zdrowej rywalizacji, wzmacniania więzi rodzinnych, tolerancji, dbania

o własne bezpieczeństwo, w razie konieczności uczestniczą w rozmowach terapeutycznych. Ponadto udzielana jest im pomoc w odrabianiu zadań domowych.

W 2007 roku Fundacja Nowe zrefundowała koszt nauki tańca dla wychowanków świetlicy oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

2.4.5. Od 2006 roku w Nowem działa Klub Integracji Społecznej. Do grudnia przeprowadzono następujące działania:

- udzielono pomocy przy poszukiwaniu pracy,

- zorganizowano szkolenia dotyczące przygotowania CV, listu motywacyjnego.

2.4.6.  Ponadto Klub Integracji Społecznej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu organizuje prace społecznie użyteczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.5. Dostępność napojów alkoholowych.

Bardzo ważną sprawą jest dostępność alkoholu, ponieważ stanowi ona jeden z głównych czynników warunkujących poziom średniego spożycia w populacji. Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy został ustalony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/238/2001 z dnia 7 listopada 2001 roku. Na 40 punktów sprzedaży (detal) i 40 punktów do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia). Limit nie obejmuje punktów sprzedających piwo.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku limit nie został wykorzystany w detalu i gastronomii. Liczba punktów sprzedaży wynosi odpowiednio 35 i 10.
W roku 2007 zaobserwowano  duży wzrost spożycie piwa i wina (szczególnie wśród młodzieży).

Wiele punktów sprzedaży napojów alkoholowych zrezygnowało z alkoholi powyżej 40%.      

2.6.Współpraca  ze Stowarzyszeniami i grupami lokalnych liderów.

Współorganizowaliśmy i finansowaliśmy imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane na rzecz młodzieży, osób uzależnionych i ich rodzin. Uczestniczyliśmy w konkursach promujących zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Byliśmy współorganizatorami koncertów i zabaw plenerowych promujących wychowanie w trzeźwości.

2.7. Punkt Konsultacyjny.

Do października działał punkt konsultacyjny, który udzielał pomocy uzależnionym i ich rodzinom. Działalność punktu wznowiona zostanie w drugiej połowie roku 2008.

Główne zadanie punktu to zdiagnozowanie problemów osoby uzależnionej, jej rodziny i zaplanowanie pomocy. Motywowanie i informowanie zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych. Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzaleznionych, do zmiany szkodliwego wzorca picia. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. 

 2.8. Spotkania z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi sprzedaż alkoholu.

 Odbył się dwa  spotkania, których celem była informacja o obowiązujących przepisach prawnych i realizacji zapisów  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Rozdział III

3.1. Zadania programu i sposób ich realizacji.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych. Zasadniczym jego celem jest wspieranie działań profilaktycznych i naprawczych związanych z problematyką alkoholową.

3.2. Cele główne programu.


3.2.1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych;
3.2.2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które już występują;
3.2.3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3.3. Cele szczegółowe programu.


3.3.1. Ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.
3.3.2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców oraz instytucji w sytuacjach związanych z alkoholem.
3.3.3. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.
3.3.4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy  w rodzinie).
3.3.5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
3.3.6. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3.4 Realizator Programu.


Realizatorem zadań określonych w Programie będzie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.5 Ewaluacja Programu.

Ewaluacja służy ocenie skuteczności działań podejmowanych w ramach realizacji Programu. Stanowi również podstawę jego modyfikacji. Ewaluacja jest współczesnym wymogiem realizacji każdego programu profilaktycznego.

3.6 Sposób realizacji:

3.6.1. Prowadzenie badań w zakresie pełnego rozpoznania potrzeb populacji osób mających problemy alkoholowe w celu określenia priorytetów działań.

3.6.2. Monitoring dostępności, skuteczności, jakości oraz efektywności ekonomicznej różnych kategorii działań.

3.6.3. Monitoring potrzeb i skuteczności działań profilaktyczno - terapeutycznych wśród dzieci i młodzieży oraz monitoring szkolnych programów profilaktyki.

 

           

3.7. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Przez zwiększenie dostępności rozumie się bliskość terytorialną oferty terapeutycznej.

3.7.1. Szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami, tworzących lokalną koalicję trzeźwościową.

3.7.2. Organizowanie i finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych.

3.7.3. Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień              i lokalnym systemie pomocy.

3.7.4. Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom w trakcie jak i po zakończeniu terapii odwykowej.

3.7.5. Wprowadzenie programów terapeutycznych w noclegowni w stosunku do osób uzależnionych w miarę pozyskanych dodatkowych środków.

3.7.6. Organizowanie imprez rodzinnych, rekreacyjno-sportowych promujących model trzeźwego i zdrowego stylu życia.

3.7.7.  Dofinansowanie obozu terapeutycznego dla osób z problemem alkoholowym.

3.7.8.  Wskaźniki osiągania celu:

3.7.8.1. Liczba pacjentów (%), którzy po ukończeniu terapii utrzymują abstynencję przez ponad rok;
3.7.8.2. Liczba pacjentów (%), u których po ukończeniu terapii utrzymują  pozytywne zmiany w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym,

3.7.8.3. Liczba pacjentów uzależnionych i współuzależnionych korzystających z programów terapeutycznych,
.

3.8. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez:


 3.8.1.  Zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny powodowanych piciem alkoholu.
 3.8.2. Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy między innymi psychologicznej i prawnej dla członków rodzin.
 3.8.3.  Organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3.8.4. Wspieranie programów, kampanii promujących zdrowy styl życia realizowanych przez instytucje, podmioty pozarządowe, grupy inicjatywne Wspieranie programów, kampanii promujących zdrowy styl życia realizowanych przez instytucje, podmioty pozarządowe, grupy inicjatywne.

3.8.5. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę  z Policją, MGOPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i innymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej.

3.8.6. Wskaźniki osiągania celu:
3.8.6.1. Liczba osób uczestniczących w programie pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
3.8.6.2. Liczba porad i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


3.9. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,

 w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

3.9.1. Stworzenie możliwości integrujących wszystkich (szczególnie pedagogów  i nauczycieli) realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży  w szkłach w gminie:


3.9.1.1. tworzenie środowiska wypracowującego nowe koncepcje pracy prewencyjnej  i edukacyjnej; organizowanie lobby wspierającego powyższe działania;
3.9.1.2. wypracowanie standardów i zasad dla realizatorów programów profilaktycznych;
3.9.1.3. promowanie nowych, bardziej skutecznych programów profilaktycznych, zakup pism  i literatury z dziedziny uzależnień;

3.9.1.4. wszechstronne wspieranie w tym finansowanie kształcenia w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych, nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników MOPS, liderów grup AA i AL.-Anon.

 

3.9.2. Diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie gminy:
3.9.2.1. rozpoznawanie stanu problemów alkoholowych w zakresie zasobów i deficytów;
3.9.2.2. tworzenie lokalnych koalicji i systemu działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenia młodzieży;

3.9.3. Inne formy oddziaływań profilaktycznych:

3.9.3.1. promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m.in. "Zabawa tak - alkohol nie", "Zachowaj trzeźwy umysł";

3.9.3.2. współpraca z mediami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
3.9.3.3. wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe;

3.9.3.4. interwencje profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka;

3.9.3.5. organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych: lokalnych i udział  w ogólnopolskich;

3.9.3.6. organizacja spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży gminnych  szkół;

3.9.3.7. prowadzenie wspólnych z Policją akcji profilaktycznych na terenie miasta;
3.9.3.8. dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów i kolonii dla dzieci  i młodzieży z problemem alkoholowym oraz zajęć pozalekcyjnych , które mają precyzyjnie opisany program zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii;
3.9.3.9. dofinansowanie działań w dziedzinie promocji zdrowia i wczesnej profilaktyki;
3.9.3.10. finansowanie  placówki przeznaczonej dla dzieci -  świetlica socjoterapeutyczna, bieżące remonty w budynku świetlicy, wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia, zakup literatury, gier itp.

3.9.3.11. dofinansowanie, wyposażanie bazy w Osinach do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież.

3.9.3.12. organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu, "Poprzez sport oddalam się od alkoholu",

3.9.3.13. promocja imprez bezalkoholowych (dyskoteki, bale okolicznościowe dla dorosłych, zawody sportowe, festyny trzeźwościowe) - jako formy oddziaływań profilaktycznych.

3.9.3.14. przeprowadzenie i sfinansowanie bieżących remontów już istniejących świetlic środowiskowych oraz adaptacja pomieszczeń i budynków nowopowstających tego typu placówek (zakup i wymiana okien, drzwi, instalacji elektrycznej, tynkowanie i malowanie - wszystko w zależności od potrzeb. Wyposażanie w meble i niezbędny sprzęt.

 

3.10. Stwierdza się, że nowoczesna działalność profilaktyczna i edukacyjno-informacyjna to także:
3.10.1. uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnienia,
3.10.2. uczenie osobistych umiejętności kontrolowania rozmiarów i wzorów picia,
3.10.3 zwiększenie skutecznej informacji wobec zaburzeń zachowania, wynikających z używania środków zmieniających świadomość.

3.10.4. Wskaźniki osiągania celu:

3.10.4.1. Liczba dzieci, młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej uczestniczących w szkolnych programach profilaktycznych,

3.10.4.2.          Liczba szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, w których prowadzone są programy profilaktyczne,

3.10.4.3. Liczba dzieci uczestniczących w realizowanych przez nie programach.
3.10.4.4. Liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  w związku  z zabronioną sprzedażą alkoholu nieletnim.

 

3.11.  Interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej poprzez motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

3.11.1. Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstwa i wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej.
3.11.2. Prowadzenie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych na terenie miasta prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
3.11.3. Prowadzenie szkoleń dla właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

3.11.4. Refundacja zwrotu kosztów dojazdu do Poradni Odwykowej w formie biletu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

3.11.5. Udział w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji i rozwijania umiejętności  w kierunku rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.11.6. Wskaźniki osiągania celu:

3.11.6.1. Ilość interwencji Policji  wobec naruszenia warunków sprzedaży alkoholu.

3.11.6.2. Liczba wszczętych postępowań wyjaśniających.

3.11.6.3. Procent sklepów i lokali gastronomicznych naruszających prawo zabraniające sprzedawania alkoholu nieletnim.

3.11.6.4.  Liczba osób ponosząca kwalifikacje.

3.12. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

3.12.1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi programy o charakterze profilaktycznym.

3.12.2. Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje zadania statutowe związane z profilaktyk                             i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

3.12.3. Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych szczególnie AA, Al. -  Anon,
3.12.4. Systematyczne rozwijanie współpracy stowarzyszeń trzeźwościowych i aktywne włączanie ich w realizację określonych przedsięwzięć w ramach Programu.

3.12.5. Wspomaganie działalności służb i instytucji nie jest tożsame z udzielaniem wsparcia finansowego i może oznaczać nawiązanie współpracy służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień bez przekazywania środków finansowych.

3.12.6. Dofinansowanie działań terapeutycznych, zakupu materiałów edukacyjnych  i pomocniczych.

3.12.7. Wskaźniki osiągania celu:

3.12.7.1. Liczba stowarzyszeń stale współpracujących przy realizacji Programu.

3.12.7.2. Ocena działalności lokalnej koalicji trzeźwościowej.

3.13. Wspieranie zatrudnienia socjalnego.

3.13.1.  Dofinansowanie zadań z zakresu  zatrudnienia socjalnego.

3.13.2. Kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu celem wydania opinii i skierowania sprawy do sądu.

3.13.3. Wskaźniki osiągania celu:

3.13.3.1.  Liczba osób zatrudnionych w ramach zatrudnienia socjalnego po zakończonej terapii.

3.13.3.2.    Liczba spraw kierowanych do biegłego.


3.14. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania Komisji określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3.14.1. Wskaźniki osiągania celu:

3.14.1.1. Ilość prowadzonych postępowań,

3.14.1.2. Ilość osób skierowanych do biegłego w przedmiocie uzależnienia,
3.14.1.3. Ilość osób, które podjęły leczenie dobrowolnie,
3.14.1.4. Ilość wniosków skierowanych do sądu o zobowiązanie do leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego.


3.14.2. Wynagradzanie za udział w pracach komisji:

3.14.2.1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się w wysokości 45 złotych brutto.

3.14.2.2. Wynagrodzenie przysługuje za udział w pracach Komisji.

3.14.2.3. Wynagrodzenie określone w pkt.1 wypłacane będzie na podstawie "listy wypłat" podpisanej przez przewodniczącego.

3.14.2.4. Sekretarz Komisji za prowadzenie dokumentacji Komisji otrzymuje wynagrodzenie  w wysokości 170 zł brutto.

3.14.2.5. Za przeprowadzenie wywiadu dla potrzeb komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 50 zł brutto.


Rozdział IV

4. Zasady finansowania i harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

4.1.  Środki na finansowanie Programu w wysokości 120 000 tyś. zł pochodzą z opłat za wydawanie  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na realizację zadań w 2008 roku zaplanowano kwotę 120.000 zł.

4.2. Środki finansowe zebrane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w danym roku budżetowym powinny być umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i są przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację Programu.


4.3.
PRELIMINARZ DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2007 ROKU.

 

4.3.1.           DOCHODY: Planowane dochody z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 120.000  złotych.

 

4.3.2. Preliminarz wydatków na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Lp.

Treść zadania

Koszt realizacji

(w zł)

1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej                          i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

- Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy

500

- Organizowanie imprez rodzinnych, rekreacyjno-sportowych promujących model trzeźwego i zdrowego stylu życia.

1000

 

 - Dofinansowanie obozu terapeutycznego dla osób z problemem alkoholowym

1000

2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,                                  a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

 

- Wspieranie programów, kampanii promujących zdrowy styl życia realizowanych przez instytucje, podmioty pozarządowe, grupy inicjatywne .

2000

 

 

 

3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej                           i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych   i socjoterapeutycznych.

 

 

 

- Wszechstronne wspieranie w tym finansowanie kształcenia                    w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych, nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników MOPS, liderów grup AA i AL.-Anon

5000

 

- Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m.in. "Zabawa tak - alkohol nie", "Zachowaj trzeźwy umysł";

2000

 

- Organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych: lokalnych i udział w ogólnopolskich.

2000

 

- Organizacja spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży gminnych  szkół.

1000

 

- Dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów                    i kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zajęć pozalekcyjnych

10 000

 

- Finansowanie  placówki przeznaczonej dla dzieci -  świetlica socjoterapeutyczna, bieżące remonty w budynku świetlicy, wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia, zakup literatury, gier itp.

68 000

 

- Dofinansowanie, wyposażanie bazy w Osinach do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież

10 000

 

- Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych                w ramach programu, "Poprzez sport oddalam się od alkoholu".

1000

 

- Promocja imprez bezalkoholowych (dyskoteki, bale okolicznościowe dla dorosłych, zawody sportowe, festyny trzeźwościowe) - jako formy oddziaływań profilaktycznych.

1500

4

Interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej poprzez motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

 

- Refundacja zwrotu kosztów dojazdu do Poradni Odwykowej                    w formie biletu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

2000

 

- Udział w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji                              i rozwijania umiejętności w kierunku rozwiązywania problemów alkoholowych.

3000

5

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych                i narkomanii.

 

- Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje zadania statutowe związane z profilaktyk i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

1000

- Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych szczególnie AA, Al. -  Anon

2000

- Dofinansowanie działań terapeutycznych, zakupu materiałów edukacyjnych  i pomocniczych.

2000

6

Wspieranie zatrudnienia socjalnego.

 

 

 

7

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5 000

RAZEM

120 000

 

 
4.4. Środki finansowe zebrane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w danym roku budżetowym powinny być umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i są przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację Programu.


.