UCHWAŁA  Nr XVI/86/2008  

RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 13 lutego 2008roku

  

 

w sprawie: przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii  na  2008 rok.

 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29  lipca 2005 roku o  przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.[1])  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się gminny program przeciwdziałania narkomanii na  2008 rok stanowiący  załącznik do uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Gminy Nowe.

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                            mgr Marek Słomiński

 

 

 

[1]  Zmiany do wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 roku, Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007 roku, nr 7, poz. 48, Nr 82, poz.5

 

  

UZASADNIENIE

 

   do uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XVI/86/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

 

   Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów narkomanii  odgrywają samorządy gminne, które z mocy ustawy z dnia 29 lipca 2003  roku o przeciwdziałaniu narkomanii są odpowiedzialne  za rozwiązywanie problemów narkomanii  w społeczeństwie lokalnym. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałania narkomanii oraz integracja społeczna osób uzależnionych    należy do zadań własnych Gminy.

  Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  , który  uchwala Rada Miejska w Nowem.

  Dokumentami stanowiącymi podstawę przy opracowaniu gminnego programu były: 

ustawa z dnia 29 lipca 2003 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003 roku Nr 179, poz. 1485  z późn. zm. ), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku  w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 (Dz. U. z 10 sierpnia 2006 roku, Nr 143, poz. 1033) Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku ( Dz. U. z 2003 roku Nr 122, poz. 1143), ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku ( Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493).

 

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                    mgr Marek Słomiński

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVI/86/2008

                                                                                             Rady Miejskiej w Nowem

                                                                                             z dnia 13 lutego 2008 roku

 

GMINNY PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA   NARKOMANII 

1.        Wprowadzenie

1.1. Podstawy prawne rozwiązywania problemów narkomanii.

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

- Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku;

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie Krajowego - Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.


1.2. Zasady polityki programu.

1.2.1. Ważnym kierunkiem polityki gminy jest zapobieganie powstaniu nowych problemów narkotykowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów  do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 

1.2.2. Zmniejszenie występowania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wymaga, podobnie jak w założeniach zawartych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, prowadzenia dwóch strategii: zapobiegania i interwencji.

1.2.3. Program realizowany jest w oparciu o następujące zasady: realizm ( znaczenie rozpowszechniania konsumpcji środków psychoaktywnych ma wiele zróżnicowanych przyczyn o podłożu psychologicznym, socjologicznym, ekonomicznym itp.; działania gminy mogą na nie wpływać w różnym stopniu, współdziałanie ( stosowanie zasady wynika z przekonania, że skuteczna realizacja programu opiera się na współpracy różnych podmiotów, systemowość ( stworzenie systemu, a nie działań jednorazowych, rozproszonych), kontekst innych uzależnień ( zakłada upowszechnienie się wzorów  i łączenia innych substancji oraz przenoszenie uzależnień), budowanie społecznej akceptacji ( upowszechnienie treści programu, informowanie

o osiągnięciach i problemach w jego realizacji).


1.3. Partnerzy samorządu gminy w realizacji programu.

1.3.1. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu,

1.3.2. Poradnia  Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień.

1.3.3. Podstawowa Opieka Zdrowotna,

1.3.4. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

1.3.5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

1.3.6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

1.3.7. Policja,

1.3.8. Sąd Rejonowy,

1.3.9. Szkoły,

1.3.10. Osoby fizyczne zainteresowane w/w działalnością.

2.        Diagnoza

2.1. Dane ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

   Najnowsze badania ESPAD ( Europejskie Badania Młodzieży Szkolnej dotyczące Alkoholu i Narkotyków) pokazują, że co piąty polski uczeń trzeciej klasy gimnazjum zna smak najpopularniejszych narkotyków – marihuany i haszyszu. Niewiele mniej ma za sobą kontakt z lekami uspakajającymi i nasennymi. 6% brało amfetaminę. Jeśli chodzi  o siedemnastolatków liczby te są dwukrotnie wyższe. Chęć spróbowania jakiegokolwiek  środka odurzającego potwierdza co trzeci gimnazjalista i ponad 40% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Narkotyki stały się jedną z najpopularniejszych form zabawy młodzieży.

   Dane z naszego województwa pokazują, że co trzeci uczeń (33,4%) chciał spróbować jakiegokolwiek narkotyku. Taki wynik można uznać za wysoki. Wśród uczniów szkół średnich gotowość spróbowania narkotyków deklaruje 42% ankietowanych. Wśród gimnazjalistów odsetek ten wynosi 22%.

   W powiecie świeckim wśród uczniów szkół średnich 7,0% a gimnazjalistów 5,0% deklaruje gotowość spróbowania narkotyków.

   Motywy sięgania po narkotyki są zazwyczaj niejasne i trudne do uogólnienia. Zadaniem niektórych autorów publikacji na temat uwarunkowań tej patologii społecznej, powodem podjęcia decyzji o zażyciu narkotyku są przede wszystkim trudności w przystosowaniu się do powszechnie uznawanych norm życia w społeczeństwie. Często czynią to ludzie samotni, nadwrażliwi. Skłonności te często kształtują się w rodzinach o zaburzonych więziach emocjonalnych.

    Nie bez znaczenia jednak na podjęcie decyzji o zażyciu narkotyków pozostaje, zwykła ciekawość lub namowa kolegów. Nie bez znaczenia jest również aktualna moda  w określonych środowiskach. Z upływem czasu narkotyk jednak przestaje być rozrywką, a staje się koniecznością. Osoba, która go przyjmuje, nie jest w stanie dostrzec ani określić momentu tej zmiany. Stwierdza się wówczas, że o zażywaniu narkotyków decydują motywy wtórne, związane z przymusem i głodem narkotycznym.

  Marihuana obok alkoholu i papierosów staje się trzecim pod względem popularności środkiem psychaktywnym, traktowanym przez młodzież nie jako narkotyk ale „ naturalne zioło”. Nowym bo dotychczas w badaniach nie uchwyconym zjawiskiem jest łączenie marihuany lub tabletek z alkoholem.

2.1.1 W 2007 roku nie stwierdzono przypadku posiadania narkotyków przez uczniów w szkołach na terenie gminy. Nie odnotowano, aby któryś z uczniów był pod wpływem narkotyków. W celu ochrony uczniów przed ryzykownym zachowaniem, pedagodzy starają się kontrolować ich kontakt w czasie pobytu w szkole z osobami z zewnątrz. Prowadzona jest także edukacja z zakresu zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi. Szkoła jednak nie ma wpływu na używanie narkotyków poza placówką oświatową, gdzie uczniowie spotykają się

z propozycjami kupna narkotyków.

2.1.2. W 2007 roku Policja zatrzymała 2 osoby za przestępstwa narkotykowe.

 

Diagnoza lokalna problemu uzależnień od narkotyków została dokonana w oparciu   o, informacje uzyskane z Posterunku Policji w Nowem, pedagogów szkolnych, pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem, własnych źródeł członków komisji.

3.        Cele i zadania

3.1.Cel główny programu:

Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów.

Na podstawie programu gminnego cel ten realizowany będzie w następujących obszarach działania.

3.1.1. Profilaktyka problemów związanych z używaniem narkotyków.

3.1.2. Leczenie, rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych.

3.1.3. Badania, monitoring i ewaluacja

3.2. Profilaktyka

3.2.1. Cel ogólny:

Obniżenie wzrostu popytu na narkotyki, zwiększenie poziomu wiedzy na temat przyczyn i problemów związanych z narkomanią w gminie.

3.2.2. Cele szczegółowe i zadania:

3.2.2.1. Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

Zadania:

3.2.2.1.1. zakup i upowszechnianie materiałów informacyjnych – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii,

3.2.2.1.2. uaktualnianie i upowszechnianie danych na temat działania placówek profilaktycznych i rekomendowanych programów profilaktycznych w ramach działań pełnomocnika,

zachęcanie do udziału w kampaniach edukacyjnych na temat problematyki narkomanii,

3.2.2.1.3.  zorganizowanie systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za działania profilaktyczne,  współpraca z przedstawicielami szkół i innych instytucji, lokalnych mediów w zakresie prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej w dziedzinie problemów narkotykowych,

3.2.2.1.4. pomoc w realizacji „Dnia przeciwdziałania narkomanii” poprzez np. zakup materiałów profilaktycznych,

3.2.2.1.5.  zakup literatury, pomocy dydaktycznych na potrzeby utworzonego działu profilaktyki przy Bibliotece Publicznej w Nowem.

 

3.2.2.2. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne.

 

Zadania:

 

3.2.2.2.1.  Organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, policjantów, itd. z zakresu narkomanii, wspieranie lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych (na terenie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, itp.) kierowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców i wychowawców w szczególności obejmujących diagnozę programu na terenie szkoły

i realizację adekwatnego do potrzeb programu profilaktycznego,

3.2.2.2.2. Tworzenie koalicji osób i instytucji zajmujących się profilaktyką,

3.2.2.2.3. Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych dla animatorów działań profilaktycznych w społeczności lokalnej,

3.2.2.2.4.  Wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci  i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i ich rodziców,

3.2.2.2.5. Wspieranie imprez profilaktycznych,

3.2.2.2.6. Przeszkolenie rad pedagogicznych na poziomie szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych w zakresie metody wczesnej interwencji wobec uczniów sięgających po narkotyki i inne substancje odurzające.

 

3.2.2.3. Zwiększenie liczby osób pracujących na rzecz profesjonalnej profilaktyki.

 

Zadania:

 

3.2.2.3.1.  Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób zajmujących się profilaktyką, tworzących np. grupy liderów młodzieżowych.

3.2.2.3.1.  Organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania  profilaktyczne (nauczycieli, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych).

 

3.2.2.4. Zintegrowanie działań profilaktycznych (młodzież, rodzice, wychowawcy).

 

Zadania:

 

3.2.2.4.1.  skierowanie działań profilaktycznych równolegle do wszystkich zainteresowanych tzn. bezpośrednio do młodzieży, ale i tych, którzy współtworzą proces wychowania: rodziców, nauczycieli i wychowawców.

 

 

3.2.2.5. Zmniejszenie popytu na narkotyki wśród uczniów.

 

Zadania:

 

3.2.2.5.1. Współpraca z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi i wspieranie ich  w działalności profilaktycznej.

 3.2.2.5.2. Pomoc w realizacji zadań profilaktycznych poprzez, zakup materiałów profilaktycznych, dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych,  organizowanie konkursów, dofinansowanie spektakli i programów profilaktycznych.

3.2.2.5.3.  Opracowywanie, wydawanie i zlecanie druku broszur, biuletynów, ulotek i innych form służących oddziaływaniom profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży.

3.2.2.5.4. Organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych.

 

3.3. Leczenie, rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych 

 

3.3.1. Cel ogólny:

 

Podniesienie jakości leczenia, rehabilitacji i działań zmierzających do ograniczenia

szkód zdrowotnych.

 

 

3.3.2. Cele szczegółowe i zadania:

 

3.3.2.1. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i szkód

zdrowotnych poprzez rozwój placówek i programów.

 

Zadania:

3.3.2.1.1.  Wsparcie finansowe instytucji zajmujących się terapią uzależnień.

3.3.2.1.2. Mobilizowanie osób zatrudnionych w sektorze medycznym (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień) oraz udzielającym pomocy psychologicznej do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje    z zakresu terapii uzależnień.

3.3.2.1.3. Upowszechnianie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji i ograniczenia szkód zdrowotnych poprzez zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, publikacji, książek.

 

3.3.2.2. HIV, AIDS

 

Zadania:

 

3.3.2.2.1. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec osób zarażonych – pomoc  w upowszechnianiu wiedzy o HIV i AIDS wśród społeczeństwa.

3.3.2.2.2.  Pomoc w organizacji Światowego Dnia AIDS – 1 grudnia.

3.3.2.2.3. Organizowanie i dofinansowanie konkursów.

 

 

3.4.  Badania, monitoring i ewaluacja w ramach realizacji gminnej strategii integracji polityki społecznej.

 

3.4.1. Cel główny:

 

Zapewnienie informacji dla prowadzenia racjonalnej i akceptowanej społecznie

polityki wobec narkomanii na terenie gminy.

 

3.4.2. Cele szczegółowe i zadania:

 

3.4.2.1. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o narkotykach w środowisku lokalnym.

 

Zadania:

 

3.4.2.1.1. Stworzenie sieci wymiany informacji między instytucjami odpowiedzialnymi

za politykę wobec narkomanii.

 

 

 

3.4.2.2. Ocena i interpretacja rozmiarów zjawiska, wzory używania, zachowania ryzykowne oraz identyfikacja nowych zjawisk na scenie środków odurzających i związanych z tym nowych zagrożeń.

 

Zadania:

3.4.2.2.1.   Udział w lokalnych przedsięwzięciach badawczych.

3.4.2.2.2.  Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów szkół.

3.4.2.2.3. Analiza danych statystycznych uzyskanych od instytucji zajmujących się działalnością interwencyjną, profilaktyczną, terapeutyczną i leczniczą.

 

4.  Postanowienia  końcowe.

 

4.1. Źródła finansowania programu:

Finansowanie poszczególnych zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałaniu

Narkomanii określa preliminarz wydatków na rok 2008.

4.1.1. DOCHODY: Planowane dochody z opłat za wydanie  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  - 10.000 złotych.

4.2. Koszty realizacji:

Lp.

Treść zadania

Koszt realizacji (w zł)

1

Organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania  profilaktyczne (nauczycieli, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, pracowników socjalnych, policjantów,  kuratorów sądowych).

2000

2

Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjnych – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii

1000

3

Zakup literatury, pomocy dydaktycznych na potrzeby utworzonego działu profilaktyki przy Bibliotece Publicznej w Nowem.

 

1000

4

Wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i ich rodziców,

 

1000

5

Przeszkolenie rad pedagogicznych na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie metody wczesnej interwencji wobec uczniów sięgających po narkotyki i inne substancje odurzające.

1000

6

Wspieranie imprez profilaktycznych.

 

2000

7

 Wsparcie finansowe instytucji zajmujących się terapią uzależnień.

1000

8

 

Opracowywanie, wydawanie i zlecanie druku broszur, biuletynów, ulotek i innych form służących oddziaływaniom profilaktycznym wśród dzieci                                   i młodzieży.

1000

RAZEM

10 000

 

 

4.3. Sposób kontroli i realizacji programu:

Za realizację programu i jego koordynację odpowiada Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Przewodniczący Komisji w imieniu Burmistrza składa Radzie Gminy sprawozdanie z wykonywania zadań Gminnego Programu.

 

 

                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                          mgr Marek Słomiński