Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: świecki:

 

 

Nr działki

 

Pow.    w ha

 

Nr KW

 

Położenie

 

Przeznaczenie

 

Opis

 

16/1

0,4478

BY1S/00028838/8

Nowe,
ul. Gen. Komiero-wskiego

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia pod ogródek przydomowy. Umowa zawierana w drodze bezprzetargowej.

Nieruchomość niezabudowana. Rodzaj użytku – RIIIb.

 

2. Wysokość opłat.

·         Zarządzenie 150/2016 Burmistrza Nowego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszów za wydzierżawienie i wynajęcie nieruchomości komunalnych wprowadza roczną stawkę jednostkową za wydzierżawienie 1m2 gruntu przeznaczonego pod ogródek przydomowy w wysokości 0,20zł.

·         W pierwszym roku obowiązywania umowy czynsz płatny w terminie zapłaty wskazanym w umowie,
w kolejnych latach do 30 czerwca każdego roku.

·         Podatek od nieruchomości obciąża osoby korzystające z nieruchomości.

 

3. Zasady aktualizacji opłat.

Zmiana wysokości stawki czynszu określona zarządzeniem Burmistrza Nowego nie będzie stanowiła zmiany umowy. Czynsz w nowym wymiarze będzie obowiązywał od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym najemca zostanie powiadomiony o zmianie jego wysokości.

 

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

·         6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21

 

 

Nowe, dnia 21 grudnia 2023 r.