Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

·         przeznaczony do wyodrębnienia, jako nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny
nr 7 położony w budynku wielolokalowym Osiedle 700-lecia 6
w Nowem,

·         powierzchnia użytkowa lokalu 48,07m2, udział w nieruchomości wspólnej wyrażony ułamkiem 5183/56461,

·         budynek Osiedle 700-lecia 6 zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 745/2
o pow. 0,0679ha położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe-Miasto, w obrębie Nowe,

·         działka ewidencyjna nr 745/2 ujawniona jest w księdze wieczystej
nr kw BY1S/00049278/7 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu,

·         w księdze wieczystej nr kw BY1S/00049278/7 jako właściciel wpisana jest Gmina Nowe oraz właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych,

·         właścicielem lokalu mieszkalnego nr 7 jest Gmina Nowe.

 

2. Opis nieruchomości.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 48,07m2 składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni,
i łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,93m2. Lokal położony jest na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym. Lokal wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, domofonową, gazową oraz centralnego ogrzewania. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, bank, obiekty handlowo – usługowe.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości:

·         Na podstawie Uchwały Nr XLII/276/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia
27 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
lokal został przeznaczony do sprzedaży.

  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe, działka nr 745/2 zlokalizowana jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem B6MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Ponadto obowiązują pozostałe ustalenia planu. Z treścią przywoływanej uchwały można zapoznać się na stronie internetowej www.bib.gminanowe.pl.

 

4. Cena za nieruchomość i termin zapłaty:

·         170 500,00zł zw. VAT (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100gr).

·         Nabywca lokalu ma prawo wyboru terminu zapłaty. Istnieje możliwość zapłaty ceny jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży i skorzystania z bonifikaty lub rozłożenia jej na raty.

Cenę można rozłożyć na maksymalnie dziesięć rocznych rat. Pierwsza rata płatna przed podpisaniem umowy, pozostałe dziewięć płatne do 31 marca każdego roku. Niezapłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipoteką.

  • Zgodnie z Uchwałą Nr X/70/99 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 maja 1999 r.
    w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, kupującemu przysługuje 25% bonifikata od ceny lokalu, jeżeli najpóźniej w dniu zawarcia umowy uiści należną cenę sprzedaży.
  • Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/228/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia umownej stopy procentowej dla oprocentowania
    niezapłaconej części ceny nieruchomości rozłożonej na raty, jeżeli kupujący zdecyduje się na zakup nieruchomości na raty, to niezapłacona część ceny zostanie oprocentowana w wysokości połowy stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

·         Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości.

 

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

  • 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21 dni

 

 

 

 

 

 

Nowe, dnia 21 grudnia 2023 r.