INFORMACJA DLA ROLNIKÓW WS. SUSZA 2023

W następstwie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1350), Burmistrz Nowego wystąpił w dniu 21 lipca 2023 roku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy. Wnioski o oszacowanie strat wraz z niniejszą informacją znajdują się u sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta (BOK) na parterze UG w Nowem  oraz są do pobrania na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl w zakładce SUSZA 2023 r. Wnioski należy składać tylko w BOK ( wszystkie wnioski będą tam sprawdzane pod względem merytorycznym i rachunkowym) w  nieprzekraczalnym terminie do  4 sierpnia 2023 roku.

Pragnę podkreślić, że zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem komisje powinny oszacować szkody do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.  Zatem, jeśli w dniu szacowania uprawa będzie już sprzątnięta z pola, komisja uzna stratę w tej uprawie na poziomie 0%

Jednak podstawą oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy w 2023 r. jest (jak to miało miejsce od 2020 roku) złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” (wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign), która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

Szacowanie szkód przez publiczną aplikację pozostaje nadal podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Tylko w przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie przed zbiorem upraw. Wniosek o oszacowanie strat przez komisję musi uwzględniać wszystkie uprawy zgłoszone do ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich w kampanii 2023 (do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o dopłaty bezpośrednie).

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.

PODKREŚLA SIĘ RAZ JESZCZE, że złożenie wniosku przez rolnika o oszacowanie szkód przez komisję suszową w gminie, nie zwalnia go z obowiązku złożenia wniosku przez publiczną aplikację.

Na podstawie analizy komunikatów Instytutu Uprawy i Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach dotyczącym wystąpienia suszy rolniczej na terenie  gminy Nowe (http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0414063/) stwierdzono, że zagrożenie suszą występuje w następujących uprawach na poniższych  kategoraiach gleby:

KATEGORIA GLEBY I : zboża jare, ozime; kukurydza na ziarno i kiszonkę; rzepak; tytoń, warzywa gruntowe; krzewy i drzewa owocowe; truskawki; rośliny straczkowe.

KATEGORIA GLEBY II : zboża jare, ozime; kukurydza na ziarno i kiszonkę; rzepak; tytoń, warzywa gruntowe; krzewy i drzewa owocowe; truskawki; rośliny straczkowe.

KATEGORIA GLEBY III : zboża jare i ozime;  rzepak; krzewy owocowe; rośliny straczkowe.

KATEGORIA GLEBY IV : zboża jare.

Kategorie glebowe przypisane do konkretnych działek można znaleźć pod adresem: ( http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/ ).

KOMISJA SUSZOWA SZACOWANIE STRAT PRZEPROWADZI W DNIACH 7 – 11 SIERPNIA 2023 ROKU.