ZARZĄDZENIE NR 463/2023

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 5 kwietnia  2023

 

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku

 

    Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 t.j.), art.  15 ust. 2g,2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r.  poz. 571 t.j.) oraz uchwały nr LII/324/22 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia na 2023 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zarządzam, co następuje:

 

 

§1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia w 2023 roku wyszczególnionych  w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                               

 

 

 

                                                                                   Burmistrz Nowego

                                                                                  Czesław Woliński