USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI (ADRESU)

 

Do zadań gminy należy ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.

Numer porządkowy ustala się dla nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

a w przypadku jego braku zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwoleniem na budowę. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek. Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na nieruchomości,

w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

Sposób ustalania numerów porządkowych oraz oznaczania nimi nieruchomości określa Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. z 2004r Nr 243 poz. 2432).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości złożony przez właściciela/użytkownika wieczystego

   nieruchomości. We wniosku należy wskazać:

   a) oznaczenie nieruchomości w katastrze nieruchomości oraz numer księgi wieczystej, w której jest ona

       zapisana,

   b) jej lokalizację – nazwa ulicy/wsi,

c) w przypadku nieruchomości zabudowanej - rodzaj zabudowy, np. budynek mieszkalny, gospodarczy,

    magazynowy,

Wzór wniosku do pobrania.

- Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

- W przypadku wnioskowania o nadanie numeru porządkowego nieruchomości zabudowanej pismo

  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu o zakończeniu budowy lub zezwalające na

  użytkowanie obiektu przed zakończeniem budowy.

- W przypadku wnioskowania o nadanie numeru porządkowego nieruchomości niezabudowanej jeżeli

   nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu

   zagospodarowania przestrzennego – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub

   pozwolenie na budowę.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru – jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna.

- Wyrażona na piśmie zgoda właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na  oznaczenie numerem

  porządkowym – jeżeli wniosek składa inna osoba.

- Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

- Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej.

- 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo

   jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Nowem lub bezgotówkowej za pośrednictwem banku lub poczty na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowem w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002  

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy w Nowem.

 

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – specjalista ds. gospodarki gruntami.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości i zawiadomienie o tym fakcie wnioskodawcy.

 

TERMIN ODPOWIEDZI

Do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak. Osoba niezadowolona ze sposobu załatwienia sprawy może złożyć skargę do Burmistrza Nowego.

 

UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

   w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Dokumentami stwierdzającymi stan prawny nieruchomości są: odpisy z ksiąg wieczystych lub odpisy

  dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów, wypisy aktów notarialnych, prawomocne orzeczenia

  sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne.

- W przypadku składania odpisów, wypisów lub kserokopii dokumentów, powinny one w całości zostać

   poświadczone za ich zgodność z oryginałem przez pracownika merytorycznego tutejszego Urzędu.

 

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 100 poz. 1086 z późn.

   zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r w sprawie numeracji porządkowej

  nieruchomości (Dz.U. z 2004r Nr 243 poz. 2432).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071

   z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).