<>
                                                           WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

                              O WCZEŚNIEJ NADANYM NUMERZE PORZĄDKOWYM NIERUCHOMOŚCI

 

   Do zadań gminy należy ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.

Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o wcześniej nadanym numerze porządkowym nieruchomości. We wniosku

   należy wskazać:

      a) oznaczenie nieruchomości w katastrze nieruchomości oraz numer księgi wieczystej, w której jest ona

    zapisana,

b) lokalizację nieruchomości – nazwa ulicy/wsi,

      c) cel wydania zaświadczenia.

Wzór wniosku do pobrania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru – jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna.

- Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo

           jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Nowem lub bezgotówkowej za pośrednictwem banku lub poczty na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowem w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002  

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy w Nowem.

 

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – specjalista ds. gospodarki gruntami.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.

 

TERMIN ODPOWIEDZI

Do 7 dni.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 7 dni od dnia jego wydania.

 

UWAGI

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

  w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Dokumentami stwierdzającymi stan prawny nieruchomości są: odpisy z ksiąg wieczystych lub odpisy

  dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów, wypisy aktów notarialnych, prawomocne orzeczenia

   sądu i ugody sądowe, ostateczne decyzje administracyjne.

- W przypadku składania odpisów, wypisów lub kserokopii dokumentów, powinny one w całości zostać

  poświadczone za ich zgodność z oryginałem przez pracownika merytorycznego tutejszego Urzędu.

- Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes

  prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

 

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 100 poz. 1086 z późn.

  zm.).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r Nr 98 poz.1071

  z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).