Organizacje Pozarządowe

                                                                                                          Gminy Nowe

 

 

Szanowni Państwo

 

W związku z ogłoszeniem przez  Gminę Nowe otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na wykonywanie zadania publicznego ”Profilaktyka zdrowia psychicznego – realizowana w środowisku lokalnym” w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Burmistrz Nowego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej wyłonienia oferty w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji do dnia 19 stycznia 2023 r., godzina 12.00 do biura obsługi klienta Urzędu Gminy w Nowem  na załączonym formularzu (formularz można także pobrać ze strony internetowej). Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są w formularzu, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Nowem).

Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniach konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Nowe w godzinach pracy urzędu. Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz  umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Nowego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni poczta mailową. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Nowem telefon: 52 33 37 210, 52 33 37 214,  email: nowe@gminanowe.pl.

                       

 

                                                                                               Z wyrazami szacunku

 

                                                                                               Zbigniew Lorkowski

                                                                                               Zastępca Burmistrza