ZB. 523.2.2022.ZL                                                                                                      Nowe 15. 11.2022

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie Programu współpracy gminy Nowe w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

1.     Konsultacje prowadzone były  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327 t.j. ze zmianami) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów  prawa miejscowego.

2.     Konsultacje trwały od 20 października  do   4 listopada 2022 roku.

3.     Projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany był  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem w zakładce Organizacje pozarządowe oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.. Projekt dostępny był także w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Nowem. 

4.     W czasie trwania konsultacji nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu Programu.

 

Zbigniew Lorkowski

Zastępca Burmistrza Nowego