OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO  Z DNIA 12  października 2022

O KONSULTACJACH  W SPRAWIE PROJEKTU

 

Programu  współpracy Gminy Nowe w 2023 roku

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327 t.j ze zmianami.) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010  Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów  prawa miejscowego.

    Burmistrz Nowego  przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2023  roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

    Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    Termin rozpoczęcia konsultacji: 20  października 2022 roku,  termin zakończenia konsultacji:  4 listopada   2022 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez publikację projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe www.gminanowe.pl    zakładka  Organizacje pozarządowe./Projekt programu współpracy na rok 2023 oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi. www.bip.gminanowe.pl.

 Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nowe.

Projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany zostanie  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz  BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.. Projekt dostępny jest także w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Nowem. 

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia  4 listopada 2022   roku:

·         pocztą elektroniczną na adres  zburmistrza@gminanowe.pl

·         przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Gminy w Nowem plac. Św. Rocha 5 86-170 Nowe pokój nr  5

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

.