Dodatek węglowy

(Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym)

Informujemy, że na terenie Gminy Nowe obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. PL Św. Rocha 5 86-170 Nowe.

Wnioski pobierać można w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Nowe, parter.

WNIOSKI O DODATEK WĘGLOWY MOŻNA SKŁADAĆ:

      papierowo w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe  w pok. nr 4 parter

Wnioski będą przyjmowane w godz.      poniedziałek 1000-1400

                                                                       wtorek          700-17:30

                                                                      środa          1000-1400  

                                                                      czwartek    1000-1400

                                                                     piątek        1000-1300

 

     elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP         

 

wzór wniosku o dodatek węglowy w załączniku

 

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz  o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1)       osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wypłata dodatku węglowego nastąpi w ciągu 30 od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

Nowe, dnia 17.08.2022

 

                                            

Zmiany godzin  przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku węglowego

 

 

Wspólnie z Burmistrzem Nowego, w trosce o osoby pracujące, szczególnie poza terenem naszej gminy, informujemy, że podjęliśmy decyzję o przedłużeniu czasu przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku węglowego

we wtorki  do godziny 17,30.

W pozostałe dni godziny przyjmowania wniosków pozostają bez zmian, czyli

                                              poniedziałek    1000-14,00

                                                          wtorek            700-17,30

                                              środa              1000- 14,00

                                              czwartek         1000-14,00

                                              piątek             1000-13,00

 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

 

 

 

                                                              Kierownik MGOPS w Nowem

                                                                     Arleta Maliszewska

 

 

Nowe, dnia 24.08.2022 r.