OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowego informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie wyboru wariantu projektu „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe – Twarda Góra – Milewko” .

Akcja informacyjna o konsultacjach społecznych prowadzona była od dnia 22 czerwca 2022 r. poprzez umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie internetowej Gminy Nowe, w Biuletynie informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, na słupach ogłoszeniowych w mieście Nowe oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach.

Konsultacje obejmowały obszar całej gminy Nowe i skierowane były do mieszkańców gminy Nowe.

Konsultacje przeprowadzone zostały poprzez publikację trzech wariantów projektu „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe – Twarda Góra –Milewko” w Internecie na stronie www.gminanowe.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nowe pod adresem strony www.bip.gminanowe.pl oraz zebranie formularzy z konsultacji.

Wypełnione formularze z konsultacji należało składać do dnia 8 lipca 2022 r. w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem. Formularze z konsultacji można było również przesyłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: nowe@gminanowe.pl.  Ostatnim dniem składania i przesyłana formularzy był dzień 8 lipca 2022 r.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Nowem wpłynęło siedem formularzy z konsultacji. Wszystkie formularze zostały wypełnione i podpisane przez mieszkańców gminy Nowe. W konsultacjach społecznych udział wzięło siedem osób, z czego trzy osoby opowiedziały się za wyborem „Wariantu nr 1”,  dwie osoby za wyborem „Wariantu nr 3”, dwie osoby wskazały, że żadna z przedstawionych propozycji nie spotyka się
z ich akceptacją.

 

 

Nowe, dnia 19 lipca 2022 r.                                            …………………………………