REJESTR 

INSTYTUCJI  KULTURY

GMINY  NOWE

 

obrazek

 

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez :

1/ otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2/ wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony .

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej

Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w  rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku , na adres wskazany we wniosku lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie upoważnionej , za pisemnym potwierdzeniem odbioru .

Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego .

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru , księgi rejestrowej , oraz akt rejestrowych jest Główna księgowa Urzędu Gminy w Nowem Jolanta Madziąg / pokój nr. 22 /.

Wniosek o odpis składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem pokój nr 5.

Podstawa  Prawna :

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia

rejestru instytucji  kultury .

( Dz. U , poz. 189 z 2012 r.