ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

GMINY NOWE

(Sondaż warunków finansowych)

 

 

Nowe, dnia 18 listopada 2021 r.

1. Organizator

 

Burmistrz Nowego

Plac Św. Rocha 5
86-170  Nowe
tel.  (52) 3337210; (52) 3337217
fax. (52) 3328466

 

2. Kod identyfikacyjny (LEI): 259400Y04I1OXOI4A497

 

3. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać do dnia 03.12.2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu Św. Rocha 5 osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres  lub pocztą elektroniczną na adres:  skarbnik@gminanowe.pl

 

4. Warunki składania ofert.

 

Niniejszy sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji (zwany dalej sondażem) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019, z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki sondażu znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków sondażu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

5. Oświadczenie Burmistrza Nowego

Informuję, że:

1) przeciwko Gminie nie wszczęto żadnego postępowania egzekucyjnego;

2) Gmina regularnie (zawsze w terminie) spłaca kredyty, pożyczki i obligacje;

3) Gmina nie posiada nieujętych w sprawozdaniach budżetowych i wpf zobowiązań z tytułu:

- leasingu lub sprzedaży zwrotnej majątku komunalnego,

- płatności ratalnych za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi,

- subrogacji na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego,

- umów wsparcia na rzecz spółek komunalnych;

4) po dniu 16 lipca 2021 r. wpf nie uległ zmianie.

6. Ogólne informacje o emisji obligacji

 

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 1.050.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) Gmina Nowe rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Burmistrz Nowego ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Podstawę decyzji o emisji obligacji stanowi Uchwała Rady Miejskiej w Nowem Nr XXIX/194/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Burmistrz Nowego, działając w imieniu Gminy Nowe, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Nowe na kwotę 1.050.000,00 zł, łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, odpowiednio w kwocie 751.120 zł,

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 298.880 zł,

co jest zgodne z art. 89 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)

Obligacje zostaną wyemitowane: w jednej serii A21 na kwotę 1.050.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2021 r.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej w roku 2032 po upływie 11 lat od emisji obligacji serii A21.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M oraz stałej marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

7. Dokumenty niezbędne do przygotowania Oferty, w tym:

- uchwała o emisji obligacji,

- wniosek do RIO o wydanie opinii,

- opinia RIO,

- dokumenty dotyczące sytuacji finansowej,

dostępne są na stronie internetowej:

https://bip.gminanowe.pl/?c=5709

 

8. Oferta powinna zawierać:

- proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu,

- prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, obejmującą wszystkie (poza kosztami odsetkowymi) koszty związane z emisją,

- koszty rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M oraz podane w ofercie parametry tj. marżę, prowizję oraz koszty rejestracji. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru:

- stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY,

- stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszego zaproszenia o nazwie OŚWIADCZENIE BANKU.

Uwaga: dokumenty można pobrać z w/w strony internetowej.

Do oferty należy również załączyć dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot.

Burmistrz Nowego zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat  (np.  wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz wymienionych w formularzu ofertowym prowizji

i kosztów związanych z rejestracją obligacji w KDPW.

O wyborze Banku, z którym będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Nowego niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub mailem.

 

 

Z poważaniem

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński