<>

 

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania i transmisji sesji Rady Miejskiej w Nowem

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe reprezentowana przez Burmistrza Nowego,  Plac św. Rocha 5,  86-170 Nowe, tel.: 52 333 72 10, adres e- mail: nowe@gminanowe.pl

2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl  

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w celu rejestracji i transmisji obrad Rady Miejskiej w Nowem.

4.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz.  U. 
z  2021 r. poz. 1038.) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”.

5.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, tj. wieczyście.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8.    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane uprawnionym przez Administratora pracownikom Urzędu.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora zapewniające usługę hostingu i transmisji sesji,  a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta ORGANY>RADA MIEJSKA> TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ I SESJE ARCHIWALNE oraz na dysku firmy zewnętrznej zapewniającej obsługę hostingu, transkrypcji.

9.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).