WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: świecki:

 

Nr działki

 

Pow.    w ha

 

Nr KW

 

Położenie

 

Przeznaczenie

 

Opis

 

674/1

0,4581

BY1S/00036446/2

Nowe

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia w części (50m2) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Nieruchomość stanowi cześć Rynku w Nowem

 

2. Wysokość opłat.

·          Zarządzenie Nr 263/2021 Burmistrza Nowego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie części działki gruntu nr 674/1 położonej przy Rynku w Nowem wprowadza za wynajęcie 50m2 przywoływanej działki czynsz miesięczny w wysokości 500,00zł.

·          Czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

·          Podatek od nieruchomości obciąża osoby korzystające z nieruchomości.

 

3. Zasady aktualizacji opłat.

Zmiana wysokości stawki czynszu określona zarządzeniem Burmistrza Nowego nie będzie stanowiła zmiany umowy. Czynsz w nowym wymiarze będzie obowiązywał od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym najemca zostanie powiadomiony o zmianie jego wysokości.

 

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

- 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21