WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

·          przeznaczony do wyodrębnienia, jako nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku wielolokalowym przy ul. gen. Komierowskiego 41 w Nowem,

·          powierzchnia użytkowa lokalu 77,98m2, udział w nieruchomości wspólnej wyrażony ułamkiem 26/2501,

·          budynek przy ul. gen. Komierowskiego 41 zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 16/2 o pow. 0,2501ha położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe-Miasto, w obrębie Nowe,

·          działka ewidencyjna nr 16/2 ujawniona jest w księdze wieczystej nr kw BY1S/00041694/3 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu,

·          w księdze wieczystej nr kw BY1S/00041694/3 jako właściciel wpisana jest Gmina Nowe oraz właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych,

·          właścicielem lokalu mieszkalnego nr 4 jest Gmina Nowe.

 

2. Opis nieruchomości.

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 77,98m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, schowka i korytarza. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 15,76m2. Lokal położony jest na poddaszu budynku. Lokal wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie piecami kaflowymi. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa i użytki rolne.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości:

·          Na podstawie Uchwały Nr XLII/276/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców lokal został przeznaczony do sprzedaży.

·          W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe, działka nr 16/2 zlokalizowana jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem B1MW/MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Ponadto obowiązują pozostałe ustalenia planu. Z treścią przywoływanej uchwały można zapoznać się na stronie internetowej www.bib.gminanowe.pl.

 

4. Cena za nieruchomość i termin zapłaty:

·          147 000,00zł zw. VAT (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy 00/100gr).

·          Nabywca lokalu ma prawo wyboru terminu zapłaty. Istnieje możliwość zapłaty ceny jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży i skorzystania z bonifikaty lub rozłożenia jej na raty.

Cenę można rozłożyć na maksymalnie dziesięć rocznych rat. Pierwsza rata płatna przed podpisaniem umowy, pozostałe dziewięć płatne do 31 marca każdego roku. Niezapłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipoteką.

·          Zgodnie z Uchwałą Nr X/70/99 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, kupującemu przysługuje 25% bonifikata od ceny lokalu, jeżeli najpóźniej w dniu zawarcia umowy uiści należną cenę sprzedaży.

·          Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/228/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia umownej stopy procentowej dla oprocentowania niezapłaconej części ceny nieruchomości rozłożonej na raty, jeżeli kupujący zdecyduje się na zakup nieruchomości na raty, to niezapłacona część ceny zostanie oprocentowana w wysokości połowy stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

·          Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości.

 

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

·          6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21 dni

 

 

 

Nowe, dnia 17 maja 2021 r.