ZARZĄDZENIE NR 256/2021

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 18 marca 2021

 

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku.

 

Działając na podstawie  art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 t.j. z póź. zm.[1]),  art.15 ust. 2g, 2h, i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 t.j. z poźn zm.[2]) oraz uchwały nr  XXV/156 /20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia na 2021 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje: 

 

§1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie wsparcia zadań związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku wyszczególnionych  w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                               

 

 

 

                                                                                  Burmistrz Nowego

                                                                                  Czesław Woliński[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2020, poz. 1378

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 2020