ZARZĄDZENIE NR 235/2021

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 8 lutego 2021 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego  konkursu ofert nr 2/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku. 

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 i 2  i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.[2]) oraz uchwały nr  XXV/156 /20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia na 2021 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs nr 2/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie  edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 5 marca   2021 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe lub data stempla pocztowego. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, w celu osobistego przekazania oferty, należy wcześniej telefonicznie  uzgodnić termin złożenia oferty:  sekretariat: 52 33 37210, BOI: 52 33 37240.           

§ 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”)  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Burmistrz Nowego

                                                                                              Czesław Woliński[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2020, poz. 1378. 

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 2020