W związku z  otwartymi  konkursami  ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2021 r. Burmistrz  Nowego  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   W komisjach konkursowych  winni uczestniczyć dwaj przedstawiciele/przedstawicielki organizacji pozarządowych, co spełnia wymóg zawarty w  ustawie    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia  8 stycznia 2021 r. do  Urzędu Gminy w Nowem  na załączonym formularzu. Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są   w formularzu, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Nowem).  Wypełniony formularz można również wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach urzędu / Biura Obsługi Interesanta

      Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniach konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Nowe w godzinach pracy urzędu. Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz  umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

    Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

   Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Nowego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailowo. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Nowem telefon: 52 33 37 210, 52 33 37 214,  email: nowe@gminanowe.pl.

                              

                                                                                                             

                                                                                                                              Zbigniew Lorkowski

                                                                                                                              Zastępca Burmistrza