OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Burmistrz Nowego informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.

 

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne na stronie BIP Gminy http://bip.gminanowe.pl/ w zakładce Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.

 

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do11 stycznia 2021.r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: ochrona@gminanowe.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Gminy Nowe, pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowego.