WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.    Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

·          Dla nieruchomości gruntowej V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00037465/8,

·          Nieruchomość położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe - Miasto, w obrębie Nowe w rejonie ulic Myśliwska i św. Huberta,

·          Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nowe,

·          Oznaczenie działek przeznaczonych do sprzedaży wg. ewidencji gruntów i budynków:

 

L.p.

Nr

działki

Powierzchnia

działki

Rodzaj

użytku

Cena

wywoławcza

1

1329

0,0019ha

RIVb

2 550,00zł

2

1330

0,0020ha

RIVb

2 600,00zł

3

1343

0,0019ha

RIVa

2 550,00zł

 

2. Opis nieruchomości.

Działki gruntu nr 1329, 1330 i 1343 położone w otoczeniu terenów zabudowanych garażami, terenów komunikacyjnych oraz terenów zabudowy mieszkaniowej. Dojazd drogami utwardzonymi, a następnie gruntowymi. Działki niezagospodarowane, częściowo porośnięte zakrzaczeniami.

Sprzedaż następuje bez wznawiania znaków granicznych, wg. danych z ewidencji gruntów
i budynków.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.

·          Na podstawie Uchwały Nr XXI/135/20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2020 r. działki gruntu nr 1329, 1330 i 1343 zostały przeznaczone do sprzedaży. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

·          Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe przeznacza opisywane działki gruntu pod zabudowę garażami (teren C1KG). Ze szczegółowymi zapisami planu miejscowego można zapoznać się na stronie internetowej ww.bip.gminanowe.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem

 

4. Cena za nieruchomość.

·          Ceny wywoławcze w czasie przetargu za poszczególne działki gruntu zostały wskazane w tabeli powyżej.

·          Cena za nieruchomość podlega zapłacie w terminie zapłaty wskazanym na fakturze, przed podpisaniem aktu notarialnego.

·          Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości.

 

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

·          6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21 dni

 

 

 

 

 

Nowe, dnia 14 września 2020 r.