Zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2020r. dla niektórych
przedsiębiorców z powodu COVID-19

 

                                       

                                         Podstawa prawna

 

- art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem,

  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

  kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374,567,568,695), 

- §1 pkt 1 i 2 uchwały Nr XIX/118/20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 11 maja 2020r. w sprawie zwolnienia

  z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, wobec których wprowadzono czasowe

  ograniczenie działalności z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2564).

 

                                   Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy w Nowem ,Pl. Św. Rocha 5, biuro obsługi interesanta nr 5 lub biuro nr 31,Tel. 52 3327240 ,52 3337220

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

1) osoby fizyczne: 

   -  IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami ZIN-1 i ZIN-2,

   -  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne

      konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19  (załącznik do Uchwały Nr XIX/118/20 Rady Miejskiej 

      w Nowem z dnia 11 maja 2020r. ). 

2) osoby prawne , jednostki organizacyjne , w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej :

    - DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami ZDN-1 i ZDN-2

    - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne

      konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik do Uchwały Nr XIX/118/20 Rady Miejskiej w

      Nowem z dnia 1 maja 2020r.

     

                                Termin i sposób załatwienia sprawy

 

1)    załatwienie sprawy dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji administracyjnej w formie odpisu podatkowego za okres objęty zwolnieniem po złożeniu IN-1 i załączników. 

2)    załatwienie sprawy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej  następuje  w wyniku złożenia deklaracji korygujących podatek DN-1 i załączników.

3)    załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki  jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

                                        Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy , za pośrednictwem organu podatkowego , w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie powinno  zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania  oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

                                              Uwagi

 

Zwolnienie stosuje się w podatku od nieruchomości za miesiąc maj, czerwiec, lipiec 2020r. Zwolnienie stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z sekcją 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej . Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy- Burmistrz Nowego.