Ogłoszenie

 

 

Informujemy, że właściciele budynków pokrytych eternitem z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Nowem wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

 

            Zadanie jest w całości finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.             

 

Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczono do dnia  23.10.2020 roku.

 

            Wnioski i załączniki znajdują się  do pobrania w pok. nr 11 i 14 ( I piętro ) – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Nowem, w sekretariacie UG Nowe (pokój nr 26 ) oraz na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl w zakładce Ochrona Środowiska - Azbest 2020.

Do wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (oryginał) lub pozwolenie na budowę (oryginał) w zależności od zakresu prowadzonych prac. Oryginały wyżej wymienionych dokumentów, po skserowaniu i potwierdzeniu za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone wnioskodawcy. W przypadku ubiegania się o  dotację na usługę polegającą na transporcie  i utylizację eternitu ( bez demontażu ) wyżej wymienione dokumenty nie są wymagane.

TYLKO kompletne wnioski przyjmowane będą w pok. nr 26 – Sekretariat UG Nowe w nieprzekraczalnym terminie  do 31 sierpnia 2020 roku. Z uwagi na limit rzeczowy i ekologiczny w postaci masy unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, który na rok 2020 zgodnie z umową dotacji nr DB19089/OZ-az zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 18.09.2019r., wynosi 60,50Mg, o kolejności rozpatrywania wniosków decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu kompletnego wniosku do Sekretariatu Urzędu Gminy w Nowem.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 11 ( tel.  52 33 37 250 )  i pokój nr 14 ( tel. 52 33 37 230 ).

 

                                                                         Burmistrz Nowego

                                                                          Czesław Woliński