ZARZĄDZENIE NR 110 /2019

Burmistrza Nowego

z dnia 3 października  2019 r.

 

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z aktualizacją Programu Rewitalizacji .  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 tj z późń. zm[1]) , w nawiązaniu do Uchwały  Nr XLIII/278/18 Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2017-2020 z perspektywą wykonania do 2023 roku oraz § 2 i § 7 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XIII/103/15 Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe

zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 Przedmiotem konsultacji jest aktualizacja Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2017-2020 z perspektywą wykonania do 2023.  

§ 2.

Konsultacje odbywać się będą od dnia 11 października   do  17 października  2019r., obejmują teren gminy Nowe i   skierowane są do  mieszkańców gminy Nowe.

§ 3.

Konsultacje przeprowadza się w  formie publikacji  zaktualizowanego projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe na lata 2017-2020 z perspektywą wykonania do 2023  w internecie na stronie www.gminanowe.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej   oraz  zebrania  ankiet konsultacyjnych.   

§ 4.

Wypełnione ankiety należy składać do 17 października 2019 roku do  Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem.   Ankiety można również przesyłać na adres mailowy nowe@gminanowe.pl.  Ostatnim dniem składania i przesyłana ankiet jest  17 październik   2019 rok.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem, opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.gminanowe.pl

 

Burmistrz Nowego

 Czesław Woliński

 [1] Zmiany do ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019r poz. 1309,1696.