INFORMACJA DLA ROLNIKÓW WS. SUSZA 2019

W związku z ogłoszonym w dniu 26 lipca komunikatem nr 7 Instytutu Uprawy i Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach dotyczącym wystąpienia suszy rolniczej w siódmym okresie raportowania, tj. od 21 maja do 20 lipca 2019 roku na terenie Gminy Nowe ( http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0414063/ )  Burmistrz Nowego wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2019 roku i Zarządzeniem nr 257/2019 z dnia 29 lipca stosowna komisja została powołana.

Zgodnie z przywołanym wyżej komunikatem zagrożone wystąpieniem suszy na terenie naszej Gminy są następujące uprawy, rosnące tylko na glebach kategorii I (bardzo podatna na suszę (WOD < 127,5 mm), gatunek gleby: piasek luźny – pl, piasek luźny pylasty – plp, piasek słabo gliniasty – ps, piasek słabo gliniasty pylasty – ps,    można przyjąć, że są to gleby V i VI klasy  ): kukurydza na ziarno,   kukurydza na kiszonkę,   krzewy owocowe   i   rośliny strączkowe.

PRAGNĘ ZDECYDOWANIE PODKREŚLIĆ, ŻE TYLKO W TYCH CZTERECH UPRAWACH,  WYSTĘPUJĄCYCH  TYLKO NA GLEBIE KATEGORII I, KOMISJA BĘDZIE SZACOWAŁA STRATY. W POZOSTAŁYCH UPRAWACH ( zboża jare, ozime, warzywa gruntowe, ziemniaki, buraki cukrowe itd. ), ROSNĄCE NA GRUNTACH KATEGORII I ORAZ POZOSTAŁYCH, STRATA BĘDZIE OKREŚLANA NA POZIOMIE 0%.

Zwracam również uwagę, że we wniosku o oszacowanie szkód w tabeli na 1 i 2 stronie należy obowiązkowo podać numery działek wraz z określeniem obrębu geodezyjnego na których występują uprawy, podlegające szacowaniu tj, kukurydza na ziarno i kiszonkę, krzewy owocowe i rośliny strączkowe, w celu zweryfikowania czy rzeczywiście uprawy te występują na glebie kategorii I.   W pozostałych przypadkach określanie numeru działki, obrębu geodezyjnego oraz kategorii glebowej jest zbyteczne. Wszystkie wnioski będą sprawdzane pod tym kątem na ogólnodostępnej mapie kategorii glebowych        ( http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/ ).

 PRZYPOMINAM, że we wnioskach należy bezwzględnie podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym tzn. uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskami o dopłaty bezpośrednie). We wniosku należy również ująć dane na temat produkcji zwierzęcej.

Do określenia strat bierze się wielkość produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie.

Wnioski o oszacowanie strat wraz z niniejszą informacją znajdują się u sołtysów, w Sekretariacie UG Nowe (1 piętro – pokój nr 26)  oraz są do pobrania na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl w zakładce SUSZA 2019 r. Wnioski należy składać w Sekretariacie UG w Nowem  w nieprzekraczalnym terminie do  14 sierpnia 2019 roku.

Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią wniosku i precyzyjne jego wypełnienie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 33, tel. 523337219.

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                                                                                                                 Grzegorz Matusiak