Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowem

ul. Nowa 11 B

86-170 Nowe

NIP 559-20-50-393

REGON  382311959

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00.

Kierownik Anna Pikuła

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowem jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Działa w formie jednostki budżetowej Gminy Nowe. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla osób :

1)    przewlekle psychicznie chorych – typ A,

2)    osób upośledzonych umysłowo – typ B,

3)    wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C , w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu.

 

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem

 

1. Utrzymanie uczestników w ich naturalnym środowisku oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do
    samodzielnego życia.

2. Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej , rozumianej jako zespół działań zmierzających do
    osiągnięcia przez użytkowników poprawy jakości życia , samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymania
    postępującej regresji , głównie poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.

3. Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz kształtowanie akceptującej
    postawy otoczenia wobec nich.

4. Dążenie do pełnej integracji społecznej uczestników poprzez czynne i aktywne uczestnictwo w życiu
    publicznym , społecznym, kulturalnym , sportowym , odpowiednio do zainteresowań , potrzeb i możliwości

5. Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego.