<>
Uznanie żołnierza (poborowego) za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

 

 

 Podstawowe informacje

 

O konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny orzeka Burmistrz.

 

Decyzję Burmistrza Gminy Nowe doręcza się żołnierzowi i właściwemu organowi wojskowemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.

 

Od decyzji Burmistrza Gminy Nowe żołnierzowi  oraz właściwemu organowi wojskowemu przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ta może być zmieniona przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

 

Ostateczne decyzje są wiążące dla dowódców jednostek wojskowych.

 

 

Wymagane dokumenty

 

1.       Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

2.       Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej (dot. żołnierzy).

3.       Orzeczenie o całkowitej niezdolności członka rodziny do pracy i do samodzielnej egzystencji

      (I grupa inwalidztwa).

4.       Orzeczenie sądu o ustanowieniu żołnierza opiekunem osoby niepełnosprawnej (ewentualnie).

5.       Do wglądu: dowód osobisty członka rodziny.

6.       Nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia wniosku

 

Urząd Gminy Plac św. Rocha 5
II piętro, pok. 33
tel.: 0523337219

Podstawa prawna

 

art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 241, poz. 2416)

 

 

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.