Informujemy, że właściciele budynków pokrytych eternitem z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Nowem wnioski o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

            Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2019 roku 50% kosztów zadania pokrywa WFOŚiGW,  a pozostałe 50% stanowi udział własny wnioskodawcy.

            Dofinansowanie udzielone zostanie w maksymalnej kwocie do 800 zł brutto do każdej tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest w przypadku usługi polegającej na demontażu, transportu i utylizacji. W przypadku wykonania usługi bez demontaży czyli za odebranie eternitu, transport i utylizację maksymalne dofinansowanie wynosi 500 zł brutto za tonę. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 10 000,00 zł.

 

UWAGA! W przypadku kiedy koszt demontażu, transportu i utylizacji  1 tony eternitu przekroczy     800 zł brutto lub w opcji bez demontażu 500 zł brutto -  powstałą różnicę pokrywa wnioskodawca.

 

Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczono do 20.11.2019 r.

            Wnioski i załączniki znajdują się  do pobrania w pok. nr 11 ( I piętro ) – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Nowem, w sekretariacie UG Nowe ( pokój nr 26 ) oraz na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl w zakładce Ochrona Środowiska - Azbest 2019.

Do wniosku o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (oryginał) lub pozwolenie na budowę (oryginał) w zależności od zakresu prowadzonych prac. Oryginały wyżej wymienionych dokumentów, po skserowaniu i potwierdzeniu za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone wnioskodawcy.

Kompletne wnioski przyjmowane będą w pok. nr 26 – Sekretariat UG Nowe w nieprzekraczalnym terminie  do 21 maja 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 11 pod numerem telefonu 052 33 37 250.