K O M U N I K A T

z dnia 21 września 2018 r.

o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów obwodowych komisji wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia tego losowania

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 182 § 7-8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), § 10 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) oraz § 13 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości dokonania zgłoszenia kandydatów do losowania, terminie tego zgłoszenia oraz miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powoływanych na obszarze gminy Nowe w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

1.     W związku ze zgłoszeniem do składów poszczególnych obwodowych komisji wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie liczby kandydatów uniemożliwiającej powołanie tych komisji zgodnie z art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego, Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I powoła do składów tych komisji po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdy komitet wyborczy oraz stosownie do art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu wyborczego przeprowadzi publiczne losowanie w celu wyłonienia pozostałych kandydatów do składów tych komisji.

2.     Pełnomocnicy wyborczy wszystkich komitetów wyborczych (lub osoby upoważnione przez pełnomocników wyborczych) mogą zgłosić do tego losowania tyle osób, ile w danej komisji brakuje do liczby 9. Wykaz obwodowych komisji wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z informacją o liczbie kandydatów zgłoszonych zgodnie z art. 178 § 2 oraz liczbie kandydatów brakujących do liczby 9 stanowi załącznik do informacji.

3.     Zgłoszenia kandydatów do losowania będą przyjmowane w :

Urzędzie Gminy Nowe, Pl. Św. Rocha 5, pokój 34 przez Urzędnika Wyborczego Gminy Nowe w dniu 24 września 2018 r.  (poniedziałek) w godzinach od 14:00 do 15:00 oraz w dniu 25 września 2018 r. (wtorek) w godzinach od 13:00 do 14.00.

4.     Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie zostanie przeprowadzone w dniu 25 września 2018 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Nowe, Pl. Św. Rocha 5, w sali posiedzeń.

5.     Losowanie przeprowadzi w imieniu Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I Urzędnik Wyborczy Gminy Nowe, w sposób określony w powołanej wyżej uchwale PKW.

6.     Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a na jego podstawie komunikat o osobach wylosowanych do składów poszczególnych obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

7.     Komunikat, o którym mowa w pkt 6, zostanie niezwłocznie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

8.     Stosownie do § 15 ust. 1 powołanej wyżej uchwały PKW, w przypadku niedokonania w terminie zgłoszenia kandydatów do losowania w liczbie powodującej konieczność przeprowadzenia losowania, losowanie to nie zostanie przeprowadzone.

 

Załącznik

 

WYKAZ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE

 

Numer obwodu do głosowania

Siedziba obwodowej komisji ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

Liczba kandydatów prawidłowo zgłoszonych

Liczba kandydatów brakujących do liczby 9

1.

Szkoła Podstawowa nr 2, Nowe, ul. Myśliwska 2b

8

1

2.

Centrum Kultury „Zamek”, Nowe, Plac Zamkowy 3

8

1

3.

Remiza OSP, Nowe, Aleja 3 maja 5

8

1

4.

Szkoła Podstawowa nr 2, Nowe, ul. Myśliwska 2b

8

1

5.

Dom Kultury, Bochlin 63

8

1

6.

Dom Kultury, Rychława 67

8

1

7.

Szkoła Podstawowa, Tryl 98

8

1

8.

Świetlica wiejska, Mały Komorsk 6b

7

2

9.

Świetlica wiejska, Zdrojewo 28

8

1

10.

Świetlica wiejska, Górne Morgi 14

8

1

 

WYKAZ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

 

Numer obwodu do głosowania

Siedziba obwodowej komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Liczba kandydatów prawidłowo zgłoszonych

Liczba kandydatów brakujących do liczby 9

1.

Szkoła Podstawowa nr 2, Nowe, ul. Myśliwska 2b

7

2

2.

Centrum Kultury „Zamek”, Nowe, Plac Zamkowy 3

7

2

3.

Remiza OSP, Nowe, Aleja 3 maja 5

7

2

4.

Szkoła Podstawowa nr 2, Nowe, ul. Myśliwska 2b

6

3

5.

Dom Kultury, Bochlin 63

7

2

6.

Dom Kultury, Rychława 67

6

3

7.

Szkoła Podstawowa, Tryl 98

7

2

8.

Świetlica wiejska, Mały Komorsk 6b

7

2

9.

Świetlica wiejska, Zdrojewo 28

7

2

10.

Świetlica wiejska, Górne Morgi 14

7

2