Od 27.08 do 14.09.2018r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie

W dniu 10.08.2018r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym  utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa). Wnioski będzie można składać od 27.08.2018  do 14.09.2018r.  

R5. Pomoc jest udzielana w formie refundacji wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na:

1) zakup mat dezynfekcyjnych,

2) zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,

3) zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,

4) zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Ad1. W ramach wydatków, które mogą być refundowane w związku z tą pozycją należy zakwalifikować m. in.: zakup usług montażu, transportu, kosztów przesyłki mat dezynfekcyjnych oraz koszty poniesione na zakup mat ze wszystkimi składowymi niezbędnymi do jej prawidłowego zainstalowania, umocowania itp.

Ad2. W ramach zakupu sprzętu do wykonywania zabiegów wymienionych w ww. punkcie dopuszcza się m. in.: zakup lamp owadobójczych, pułapek, karmników do wykładania trutek, aparatów do dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, sprężarek służących do rozpylania lub nanoszenia środków (gdy nośnikiem środków jest sprężone powietrze), zakup myjek ciśnieniowych (gdy nośnikiem środków jest woda pod ciśnieniem), pędzli, wałków, pistoletów natryskowych itp.

Dopuszcza się możliwość zakupu sprzętu używanego. Do kosztów zakupu ww. sprzętu można zakwalifikować również koszty instalacji, montażu oraz zakup usług weterynaryjnych dotyczących

sprzedaży preparatów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz zakup środków myjących, detergentów środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych itd.

Liczba zakupionych towarów winna mieć uzasadnienie w związku z wielkością stada lub liczbą sztuk zakupionych.

Ponadto zabrania się zbywania zakupionego sprzętu (koszty inwestycyjne) w okresie minimum 3 lat od daty zakupu.

Ad3. W ramach zakupu odzieży ochronnej i obuwia ochronnego jest możliwy m. in.: zakup stroju ochronnego typu okulary, maski, osłona twarzy, buty, kombinezony robocze, rękawiczki, spodnie, bluzy, kurtki itp. Liczba zakupionych towarów winna mieć uzasadnienie w związku z wielkością stada oraz liczbą osób opiekujących się stadem. W przypadku wątpliwości w zakresie liczby przedstawionych do refundacji pozycji, Pracownik Merytoryczny BP weryfikuje wielkość stada na podstawie danych w bazie danych IRZ na dzień złożenia wniosku oraz danych o wielkości siedziby stada na ostatni dzień wcześniejszych 12 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku.

Ad4. W ramach zabezpieczenia budynków przed dostępem zwierząt domowych mogą być uznawane m. in.: koszty poniesione przez producentów rolnych na zakup słupków ogrodzeniowych, siatki, gotowych przęseł, zakupu cementu, żwiru, piasku, pospółki do wykonania podmurówki, usługi instalacji lub montażu bram, furtek, ogrodzenia, zakupu, wymiany, montażu stolarki okiennej i drzwiowej zamontowanych na budynkach, w których utrzymywane są świnie, zakupu zamków, klamek, systemów automatycznego otwierania i zamykania bram, drzwi, usługi wykonania prac ziemnych i podmurówki, itp. Ogrodzenie powinno mieć co najmniej 1,5 m wysokości i na całej długości związane na stałe z podłożem.

Powyżej wymienione koszty mają charakter przykładowy i nie mogą być podstawą do odrzucenia kosztów nie wymienionych w powyższych przykładach.

 

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

  • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
  • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.