ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

GMINY NOWE

(Sondaż warunków finansowych)

 

 

Nowe, dnia 11 września 2018 r.

1. Organizator

 

Burmistrz Nowego

plac Świętego Rocha 5
86-170  Nowe
tel.  (52) 3337210; (52) 3337217
fax. (52) 3328466

 

2. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem przy placu Świętego Rocha 5 osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres  lub pocztą elektroniczną na adres:  skarbnik@gminanowe.pl

 

3. Warunki składania ofert.

 

Niniejszy sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji (zwany dalej sondażem) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki sondażu znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków sondażu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

 

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

 

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 1.400.000,00 zł ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) Gmina Nowe rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Burmistrz Nowego ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Podstawę decyzji o emisji obligacji stanowi Uchwała Rady Miejskiej w Nowem Nr XL/267/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Burmistrz Nowego, działając w imieniu Gminy Nowe, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Nowe na kwotę 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- finansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie gminy w ramach planowanego deficytu (nakłady inwestycyjne w budownictwo komunalne, infrastrukturę wodociągową oraz na budowę targowiska.

Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku w dwóch seriach:

- seria A 18 na kwotę 700.000 zł  nie później niż w dniu 31.12.2018 roku,

- seria B 18 na kwotę 700.000 zł  nie później niż w dniu 31.12.2018 roku.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej w następujących terminach:

- po upływie 9 lat od daty emisji obligacji serii A 18,

- po upływie 10 lat od daty emisji obligacji serii B 18.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M oraz stałej marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji obligacji wraz z uzasadnieniem. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej:

http://www.bip.gminanowe.pl/?c=3926

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi.

Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M z dnia 31.08.2018 r. w wysokości 1,79 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy również załączyć wzór umowy emisyjnej, dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji).

Burmistrz Nowego zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat  (np.  wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.

Burmistrz Nowego zastrzega również, iż oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Nowego niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub telefonicznie.

 

 

Z poważaniem

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

 

 

W załączeniu:

- uchwała Nr XL/267/18.

- uzasadnienie celowości emisji obligacji.