Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego


Podstawa prawna

art. 44-45, art. 51  ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.)

 

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty (do wglądu),

- wniosek,

- oryginał dowodu wpłaty.

 

Opłaty

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego: 22,00 zł.

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego: 33,00 zł.

- zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku: 24,00 zł.

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002.

 

Termin załatwiania sprawy

- Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie

  następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

- Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach  

  stanu cywilnego następuje po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd w

  terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72 34

Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku otrzyma:

- osoba, której akt dotyczy

- jej małżonek

- wstępny

- zstępny

- rodzeństwo

- przedstawiciel ustawowy

- opiekun

- osoba, która wykaże w tym interes prawny.

 

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.