Zawarcie malżeństwa w formie wyznaniowej

 

Podstawa prawna

art.1 § 2 i 3, art. 2-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (Dz.U.2017.682 j.t.) oraz art. 76-81, art. 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.).

 

Wymagane dokumenty

do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość

 

W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

- odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza

  przysięgłego

- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu wraz z urzędowym

  tłumaczeniem na język polski  dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które

  uprzednio pozostawały w związku małżeńskim)

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy

  organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie

  sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia tego dokumentu

 

Opłaty

za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł.

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002 

 

Termin załatwiania sprawy

14 dni od złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Świeciu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

 

Dodatkowe informacje

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowe, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72 34.

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 6 miesięcy od dnia wydania dokumentu.

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.