ZARZĄDZENIE NR 257/2018

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 13 marca 2018

 

w sprawie: wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy społecznej  w 2018 roku.

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z póź. zm [1] .),  art.15 ust.1,ust: 2g, 2h i 2j   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) oraz uchwały nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada  2017 roku w sprawie: uchwalenia na 2018 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

 

§1. Dokonuję wyboru ofert w zakresie pomocy społecznej  w 2018 roku wyszczególnionych  w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Nowego.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem.                                                       

 

Czesław Woliński

Burmistrz Nowego[1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2017 poz.:2232, z 2018 poz.: 130.