ZARZĄDZENIE NR 255/2018

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 8 marca 2018 roku

 

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie  ofert nr 4/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku. 

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z póź. zm[1]. ),  art.15 ust. 2a,2b, 2d, i 2da  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) oraz uchwały nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada  2017 roku w sprawie: uchwalenia na 2018 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

 

        § 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny  ofert złożonych w konkursie  ofert nr 4/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:

 

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Jolanta Madziąg    członek

3) Pani  Karolina Gutowska   – członek

4) Pani Elżbieta Giemza – członek

5) Pani Agnieszka Dąbrowska - członek

 

          § 2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale XIII Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 uchwalonym Uchwałą nr XXXIV/226/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada  2017 roku oraz regulaminem otwartego konkursu  ofert nr 4/2018.

 

         § 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

       § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                

                                                                                       Burmistrz Nowego

                                                                                        Czesław Woliński    

 [1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2017 poz.:2232, z 2018 poz. 130.