OGŁOSZENIE BURMISTRZA NOWEGO  Z DNIA 19  października 2017 

 O KONSULTACJACH  W SPRAWIE PROJEKTU

 

Programu  współpracy Gminy Nowe w 2018 rokuz organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz postanowienia uchwały nr IV/20/2010  Rady Miejskiej w Nowem  z dnia 29 grudnia  2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów  prawa miejscowego.

Burmistrz Nowego  przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2018  roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26  października 2017 roku,  termin zakończenia konsultacji: 9  listopada 2017 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następującej postaci:

1)   korespondencyjnego poinformowania organizacji o możliwości składania opinii  do projektu,

2)       publikacji projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Nowe www.gminanowe.pl    zakładka  Organizacje pozarządowe./Projekt programu współpracy na rok 2018 oraz BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi. www.bip.gminanowe.pl

 Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nowe.

Projekt „Programu współpracy Gminy Nowe w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” opublikowany zostanie  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowem  w zakładce Organizacje pozarządowe oraz  BIP Nowe zakładka Współpraca z organizacjami pozarządowymi.. Projekt dostępny jest także w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Nowem.  

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia  9 listopada 2017  roku:

·         pocztą elektroniczną na adres  zburmistrza@gminanowe.pl

·         przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Gminy w Nowem plac. Św. Rocha 5 86-170 Nowe pokój nr  5

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

.