<>


 

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2022 rok

Styczeń

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

2. Sprawy bieżące.

Luty/ Marzec

1. Zapoznanie się z kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych w Gminie Nowe na 2021 rok.

2. Ocena działalności Gminnej Przychodni w Nowem za rok 2021.

3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Nowem za 2021 rok.

4. Informacja Kierownika ŚDS na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy
    w Nowem w 2021 roku.

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

6. Sprawy bieżące.

 

Kwiecień

1. Omówienie harmonogramu Dni Nowego.

2. Informacja Kierownika MGOPS odnośnie pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.

 

Maj

1. Sprawozdanie Dyrektora CK Zamek. Zapoznanie się z działalnością klubów i stowarzyszeń oraz
   z prowadzoną przez nie działalnością w roku 2021.

2. Sprawozdanie Kierownika ze stanu czytelnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem
    i działalności towarzyszącej. Ocena działalności biblioteki.

3. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2021 rok.

4. Zaopiniowanie sprawozdania Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami
    pozarządowymi za rok 2021.

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

6. Sprawy bieżące.

 

Czerwiec

1. Spotkanie z Dyrektorem SAPO, Dyrektorem CK Zamek, Kierownikiem MGOPS, MLKS Wisła
    Nowe,
Kierownikiem hali widowiskowo-sportowej, animatorem Orlika, przedstawicielem świetlicy
    środowiskowej, stowarzyszeń i fundacji w sprawie organizacji wypoczynku letniego dzieci
    i młodzieży.

2. Sprawozdanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji Gminnego

    Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
    Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.

3. Analiza raportu o stanie Gminy.

4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

6. Sprawy bieżące.

 

Sierpień

1. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023.

2. Ocena pracy Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych i kondycji finansowej oświaty.

3. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 roku.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Wrzesień

1. Sprawozdanie Dyrektora SAPO, Dyrektora CK Zamek, Kierownika MGOPS, MLKS Wisła Nowe,
   Kierownika hali widowiskowo-sportowej, animatora Orlika, przedstawiciela świetlicy środowiskowej,
   stowarzyszeń i fundacji z realizacji odbytych imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.

2. Przygotowanie wniosków do budżetu na 2023 rok proponowanych przez Komisję.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

4. Sprawy bieżące.

 

Październik/ Listopad

1.    Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola - podsumowanie roku szkolnego 2021/2022.
     Przygotowanie
wniosków odnośnie pracy w nowym roku szkolnym 2022/2023.

2. Zaopiniowanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok
    2023.

3. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem w sprawie prowadzonej
    profilaktyki i wykorzystania dotacji gminnej na terenie Gminy Nowe za 9-mcy 2022 roku.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

Grudzień

1. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2023.

2. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2023.

3. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2023.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.