REKOMPENSATA  Z  TYTUŁU  ODBYCIA  ĆWICZEŃ  WOJSKOWYCH

 

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

 

2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki

    wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu ich odbywania  .

 

3. Zaświadczenia:

 

   a/ zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej

        żołnierzem rezerwy zawierające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia, wydane przez pracodawcę,

 

   b/ zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego

        utraconego dochodu uwzględniającego kwotę dochodu  uzyskanego przez żołnierza

        z prowadzonej  działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń

        wojskowych, podzielona przez 252 dni,

 

   c/ zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej.

 

Opłaty

Brak opłat.

 

Termin załatwienia sprawy

do 7 dni.

 

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy  

II piętro, pok. 33

tel.: (052) 3337219

 

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

 

1. Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli

    ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub w dniu

    wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku

    pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które

    mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
2. Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej

    służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.
3. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał

    z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
4. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego

    miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin

    powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu

    Statystycznego.

5. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Nowego na udokumentowany wniosek uprawnionego

    żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy.

 

Podstawa prawna

 

Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 1520 z późn. zm.)