OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

 

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353, z późn. zm.) zawiadamiamo wyłożeniu w dniach 15 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, pok. nr 12.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, e-mail: nowe@gminanowe.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrza Miasta i Gminy Nowe.

 

BURMISTRZ NOWEGO

       Czesław Woliński