OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nowem nr L/356/14 z dnia 13 listopada 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem,
Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, pokój nr 12, w godz. od 7.00 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, pokój nr 30 (sala posiedzeń) o godz. 10.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Nowe z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

 

BURMISTRZ NOWEGO

       Czesław Woliński