Nowe, dnia 22 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowego ogłasza nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy w 2017 roku.

1) Podstawa prawna: Uchwała Nr XIX/123/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania.

2) Przeznaczenie dotacji: bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji, w tym na: konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami oraz na konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami.

3) Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań określonych w pkt 2 wynosi 40 000 zł (Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2017).

4) Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, plac Św. Rocha 5.

5) Wniosek powinien być kompletny i sporządzony zgodnie z załączonym wzorem.

6) Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie: www.gminanowe.bip.pl

7) Wnioski ocenione jako poprawne formalnie podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności w oparciu o zakres realizowanych zadań oraz przewidywane efekty.

8) Informację o wynikach naboru Burmistrz podaje do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                              Burmistrz Nowego

 

                                                                                              Czesław Woliński