IMPREZY MASOWE

 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

    1071 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504

    z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

 

Definicja imprezy masowej

 

Impreza masowa - to impreza masowa artystyczno-rozrywkową, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez:

a)  organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

b)  organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,

c)  organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

d)  sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,

  e)  sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,

f)  zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników - jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.

 

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa - należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej

a)  na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,

b)  w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

 

Masowa impreza sportowa - należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

a)  stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,

b)  terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

 

Impreza masowa podwyższonego ryzyka – to impreza masowa w czasie której, zgodnie z informacją

     o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

 

Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

 

1. Zezwolenie wydaje Burmistrz Nowego, jeżeli impreza masowa ma być przeprowadzona na terenie Gminy

    Nowe.

2. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

     masowej:

 

a) składa wniosek do Burmistrza Nowego o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,

b) występuje do:

   - Powiatowego Komendanta Policji,

   - Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,

   - dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,

   - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

     z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy

     masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

     Opinia ww. podmiotów wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

 

3. Wniosek składany do Burmistrza Nowego zawiera (załączniki):

 

          a) graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego

               opisem,  zawierający:

                - oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg

                   ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

                - oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów

                  przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

                - oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii

                  elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub

                  terenu,

               - informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób

                 uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz

                  o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

   b) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu

              lub w czasie imprezy masowej;

          c) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku ,  

              imprez  masowych organizowanych cyklicznie;

       d) informację o:

               - liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

        - przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

        - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz

          służby informacyjnej;

   e) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię,

       nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do

       spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka

       dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

           f) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej –

               w  przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

           g) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11

               ustawy  o bezpieczeństwie imprez masowych;

           h) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram

               opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje

               zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

 

4. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (lub odmowa) następuje w drodze decyzji administracyjnej

    w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 

5. Zezwolenie zawiera:

    - nazwę organizatora;

    - określenie rodzaju imprezy masowej;

    - nazwę imprezy masowej;

    - warunki przeprowadzenia imprezy masowej, w tym:

     - miejsce jej przeprowadzenia,

     - czas jej rozpoczęcia i zakończenia,

     - maksymalną liczbę osób, które mogą w niej uczestniczyć,

     - liczbę członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

     - informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

6. Organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej stwierdza, że jest to impreza podwyższonego ryzyka w przypadku, gdy wynika to z:

- informacji o przewidywanych zagrożeniach, która jest przedstawiana organowi;

- opinii Komendanta Powiatowego Policji;

       - wniosku podmiotu zarządzającego rozrywkami.

                                              

                                                           Tryb odwoławczy

 

Od zezwolenia wydanego przez Burmistrza Nowego przysługuje stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia stronie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego.

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82,00 zł. Opłatę uiszcza się w chwili złożenia podania na konto Urzędu Gminy w Nowem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Biuro Obsługi Klienta lub pokój nr 34, Urząd Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe.

 

Wszelkie informacje i wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 34 (II piętro) lub w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub pod numerem telefonu 523337219.