ZB.524.6.2016 .ZL                                                                                         Nowe 21.12.2016

 

 

                                                                       Organizacje Pozarządowe

                                                                       Gminy Nowe

    Szanowni Państwo

 

W związku z przygotowaniami do ogłoszenia przez  Gminę Nowe otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2017 r. Burmistrz  Nowego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W komisjach konkursowych winni uczestniczyć dwaj przedstawiciele /przedstawicielki organizacji pozarządowych, co spełnia wymóg zawarty w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia  5 stycznia   2017 r. do biura obsługi klienta Urzędu Gminy w Nowem  na załączonym formularzu (formularz można także pobrać ze strony  internetowej). Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są   w formularzu, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Nowem).


Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniach konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Nowe w godzinach pracy urzędu. Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz  umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów. Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

  

Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Nowego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie.  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Nowem telefon: 52 33 37 210, 52 33 37 214,  email: nowe@gminanowe.pl,

                                                                                  Zbigniew Lorkowski

                                                                                  Zastępca Burmistrza