Świecie , dn. 05.10.2016r.

WGK.III.6821.1.4.2016

 

OGŁOSZENIE

Starosty  Świeckiego  o   zamiarze  wszczęcia   postępowania   w   sprawie  ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym             

Stosownie do art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1774 ze zm.),

informuję   o

zamiarze  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie  ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia na inwestycję pod nazwą „Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz –Pelplin-Gdańsk Przyjaźń” na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka numer  42 o pow. 2,2200 ha , położona w miejscowości Milewko , gmina Nowe, której właścicielem zgodnie z zapisem  w księdze wieczystej numer BY1S/00016047/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu , V Wydział Ksiąg Wieczystych jest Henryk Manikowski.

Osoby, którym przysługują prawa  rzeczowe do ww. nieruchomości winny się zgłaszać do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami    Starostwa   Powiatowego   w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, I piętro, pokój 205, tel.  52  56 83 138 , w terminie  2 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj.  do  dnia   9 grudnia 2016r.

 

 

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia:  na tablicy ogłoszeń  w :  Starostwie  Powiatowym w Świeciu, Urzędzie  Gminy Nowe, w Biuletynie Informacji Publicznej: Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Nowe oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

                                                                                        z  up. Starosty  Świeckiego

                                                                                        z-ca Geodety  Powiatowego

                                                                                        mgr inż. Zbigniew  Kiełpiński