TRANSPORT DROGOWY W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

 

 

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego taksówką wymaga uzyskania licencji. Burmistrz Nowego udziela licencji na obszar obejmujący Gminę Nowe.

                                                          

Wymogi formalne

 

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne

    przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów,

    środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu;

2) nie wydano mu prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie

    transportu drogowego;

3) posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania

    techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany;

4) zatrudnieni przez niego kierowcy i sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:

    - nie byli skazani za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej

      i obyczajowości, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenie zakazującego wykonywanie zawodu

      kierowcy,

5) przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta

    ukończyła:

    a)  18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest

          posiadanie prawa jazdy kategorii:

                  C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

                  C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

     b)  21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest

           posiadanie prawa jazdy kategorii:

                   C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

                   D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,

                   D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza

                     

      c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest

          posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną

          przyśpieszoną;

7) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone
    w
ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;

8) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

9) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

  

Wymagane dokumenty

 

Do wniosku o udzielenie licencji dołącza się:

1) oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub

    komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że

    spełnia wymóg dobrej reputacji, tj.: nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne

    skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi

    gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające

     związek z wykonywaniem zawodu oraz  nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego

     wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

2)  oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa powyżej (patrz: wymogi formalne)

3)  wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

a)  markę, typ,

b)  rodzaj/przeznaczenie,

c)  numer rejestracyjny,

d)  numer VIN,

e)  wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

4)   dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 

W przypadku, gdy wniosek składa się w postaci dokumentu elektronicznego, załączniki składa się również w postaci elektronicznej.

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy w Nowem, plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, pokój nr 34 (II piętro), Biuro Obsługi Interesanta (parter), telefon 523327218, email: kadry@gminanowe.pl

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16.06.10960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r poz. 267).

 

Sposób załatwienia

 

Po złożeniu wniosku i spełnieniu wszystkich wymogów formalnych Burmistrz Nowego wszczyna postępowanie administracyjne. Postępowanie kończy się wydaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów taksówką (decyzja administracyjna) w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku do Burmistrza Nowego.

 

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                           Informacje dodatkowe

 

Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, który udzielił licencji zmiany danych, o których mowa powyżej nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 

Jeśli te zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem

o zmianę treści licencji.

 

Dopuszcza się wykonywanie przewozu z obszaru określonego w licencji poza ten obszar, lecz bez prawa świadczenia usług przewozowych poza obszarem określonym w tej licencji,
z wyjątkiem przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

 

Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

1)  zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego;

     w zawiadomieniu podaje się:

a)  okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

b)  liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano

     wykonywania przewozów drogowych - w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu

     drogowego;

2)  zwrócić Burmistrzowi Nowego licencję.

 

Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję lub wypisy w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego. Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje,

w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań, o których mowa powyżej, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji, proporcjonalnie do:

1)  okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego;

2)  liczby zawieszonych wypisów z licencji.