Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt (urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) stanowiący odpad.

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania!

Uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu może być

·         przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

·         prowadzący punkt serwisowy,

·         sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy,

·         prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania.

Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstającego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe, zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, odpowiadające za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłat, z zastrzeżeniem, że:

·         sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju;

·         prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.